Første bispecifikke antistofbehandling godkendt til danske myelomatosepatienter

Illiustration af det bispicifikke antistof teclistamab
På Medicinrådets møde d. 21. februar 2024 godkendte man teclistamab til behandling af danske myelomatosepatienter. Det er første gang en af de nye immunterapier bliver tilgængelig som standardbehandling af myelomatose.

Teclistamab er et såkaldt bispecifikt antistof. Det betyder, at det forbinder kræftcellen med kroppens egne T-celler. T-cellerne tilintetgør derefter kræftcellen.

Behandlingen er godkendt til patienter der har fået mindst tre forudgående behandlingslinjer og har tilbagefald.

Medicinrådets godkendelse er betinget af at man opsamler data på bivirkninger ved brugen af behandlingen, og man vil efter et til to år genvurdere godkendelsen.

Teclistamab har i forsøgsprotokoller vist sig at have effekt på mere end to tredjedele af de patienter der indgik. Og ca. 25% opnåede at sygdommen ikke kunne måles. Patienterne i forsøget havde i gennemsnit modtaget frem forudgående behandlingslinjer og enten ikke oplevet effekt eller havde fået tilbagefald.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Medicinrådets anbefaling vedr. teclistamab til knoglemarvskræft

 

Medicinrådet anbefaler teclistamab til voksne patienter med recidiverende og refraktær knoglemarvskræft (myelomatose), som har fået mindst tre tidligere behandlinger, herunder et immunmodulerende lægemiddel, en proteasomhæmmer samt et anti-CD38-antistof, og som har haft sygdomsprogression under seneste behandling. Anbefalingen gælder patienter, som er i god almen tilstand (performancestatus 0-1).

Medicinrådet vurderer, at behandling med teclistamab udskyder tiden til sygdoms-progression og øger patienternes overlevelse sammenlignet med nuværende standardbehandling, som er pomalidomid – eller carfilzomib-holdig behandling. Det er meget usikkert, hvor stor effekten er, da teclistamab kun er undersøgt i et enkeltarmet ukontrolleret studie, dvs. uden direkte sammenligning med andre behandlingsmuligheder. Teclistamab er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger.

Behandling med teclistamab er dyrere end nuværende standardbehandling. Samlet set vurderer Medicinrådet dog, at omkostningerne er rimelige i forhold til effekten for denne patientgruppe.

Grundet risiko for alvorlige bivirkninger og usikkerhed om effekten forudsætter Medicinrådets anbefaling, at der i klinikken systematisk indsamles effekt- og bivirkningsdata for patienter, som behandles med teclistamab.

Medicinrådet vil efter ét og to år på baggrund af indleveret data tage stilling til, om anbefalingen fortsat skal gælde.

Virksomhed opgiver at søge Medicinrådet

Problemet med Medicinrådets proces omkring behandlinger for små patientgrupper har ført til, at mange virksomheder undlader at søge om godkendelse af deres behandlinger som standard i Danmark. Aktuelt har Jazz Pharmaceuticals valgt at lancere deres godkendte behandling, Enrylaze, til bl.a. akut lymfoblastær leukæmi, uden at søge Medicinrådet om godkendelse.

Read more

Uro i og omkring Medicinrådet

Steen Werner Hansen er trådt tilbage som formand for Medicinrådet. Han er ofte blevet beskrevet som Medicinrådets hårde negl og en væsentlig hindring for godkendelsen af nye behandlinger. Han har stået på mål for en hel del kritik, herunder fra Kristian Lund, der beskrev processen mellem Medicinrådets fagudvalg og Medicinrådets ledelse således: “Medicinrådet lyver sig til enighed“. Nu er Steen Werner Hansen trådt tilbage, og det påstås, at det ikke var helt frivilligt, og samtidig er der åbnet for omfattende kritik af Medicinrådets arbejdsmetoder, ikke mindst indefra. Dette sker midt i kampagnen “Giv os Tid”, som bl.a. Myelomatoseforeningen og Brystkræftforeningen fører for at få adgang til nye behandlinger.

Read more

Sundhedsministeren – stram op!

Sundhedsminister Sophie Løhde er helt klar over, at Medicinrådets sags- behandlingstider er for lange, og det ønsker hun, at Medicinrådet strammer op på. Det fremgik af et samråd i folketingets sundhedsudvalg den 21. november. Dansk Myelomatose Forening deltog og vi var i særlig grad glade for at ministeren understregede at Folketingets syvende princip skal overholdes – og at hun har givet regionerne et vink med en vognstang.

Read more