Vedtægter

1. Navn – Hjemsted – Formål: 

§ 1. Foreningens navn er: Dansk Myelomatose Forening stiftet 23. marts 1999

§ 2. Foreningens hjemsted er: Den til enhver tid siddende formands adresse. 

§ 3 Foreningens formål er

At udbrede kendskabet til sygdommene myelomatose og AL amyloidose

At være repræsentant for danske myelomatosepatienter og AL amyloidosepatienter og deres pårørende vedrørende sikring af de bedste behandlingsmuligheder

At afholde aktiviteter om myelomatose og AL amyloidose, og hvordan man lever med sygdommene, både som patient og som pårørende

At sikre muligheder for at myelomatosepatienter og AL amyloidosepatienter og deres pårørende kan udveksle erfaringer med andre myelomatosepatienter og AL amyloidosepatienter og deres pårørende

2. Medlemmer: 

§ 4. Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningen. 

§ 5

Stk. 1. Indmeldelse i foreningen på medlemsregister@myelomatose.dk  eller ved henvendelse til bestyrelsen. Første kontingent betales ved indmeldelsen. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Medlemsskabet er personligt og udløser en stemme.  Der ydes ikke tilbagebetaling ved udmeldelse.

Stk. 2. Medlemmer, der ikke har betalt inden fristens udløb tilsendes rykker. Betales den ikke, betragtes medlemmet som udmeldt. 

Stk. 3. De sidste tre måneder før regnskabsårets afslutning er kontingentfrie for nye, der melder sig ind i denne periode. 

Stk. 4. Eksklusion. Medlemmer der modarbejder Foreningens formål kan ekskluderes. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om eksklusion med begrundelse.

3. Ledelse

§ 6. Foreningens opgaver varetages af: 

Generalforsamlingen

Bestyrelsen

Eventuelle udvalg

§ 7.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hver år i marts og indkaldes med mindst 2 ugers skriftlig varsel med meddelelse til medlemmerne, indeholdende følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formanden aflægger foreningens årsberetning.

3. Kassereren fremlægger foreningens årsregnskab til godkendelse.

4. kassereren fremlægger foreningens budget for det kommende år. 

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg i henhold til vedtægterne.

8. Valg af eksterne og interne revisorer .

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt e. må være formanden i hænde i skriftlig form, senest 8 dage før ordinær generalforsamlings afholdelse. 

Forslag til vedtægtsændringer dog senest 1. februar. 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter begæring herom, indeholdende motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, og afholdes inden for 6 uger fra begæringen er fremsat. 

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer og 3 suppleanter. Endvidere vælges 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted til alle poster. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 8.

Stk. 1. Bestyrelsen samt intern revisor vælges for 2 år ad gangen, således at 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Interne revisorer vælges skiftevis for 2 år ad gangen. Ekstern revisor vælges hvert år. Alle suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2. Ved alle andre valg og afstemninger, undtagen afstemninger om forslag til ændring af love ( §11. ) og love til ophævelse af foreningen ( § 12. ), er simpelt flertal gældende, d.v.s. at den kandidat eller det forslag, der får flest stemmer er valgt/vedtaget. 

§ 9.

Stk. 1. Bestyrelsen fremsætter selv sin forretningsorden, indenfor nærværende loves rammer. 

Bestyrelsesmøder afholdes så vidt muligt, én gang i kvartalet, og i øvrigt, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Telefonmøder eller mailbeslutninger er gældende, efter underskrift af sekretærens rundsendte referat. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer eller suppleanter er til stede. 

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 

Stk. 2. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, ligesom sekretæren udfører den løbende korrespondance for foreningen. 

Stk. 3. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden. 

4. Økonomi: 

§ 10.

Stk.1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Efter regnskabsårets  udløb, affattes et årsregnskab over foreningens indtægter og udgifter, samt status. Revision af regnskabet sker inden fremlæggelsen på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Bestyrelsen forvalter foreningens midler. Kassebeholdningen må ikke overstige kr.1000,00. Overskydende beløb skal indsættes på bank-/sparekasse eller girokonto i foreningens navn. Træknings- og tegningsberettiget på foreningens konti er kassereren alene eller formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

Stk.3. Kassereren forestår alle kasse ind –og udbetalinger. Bogholderen bogfører og forelægger regnskabet på Foreningens generalforsamling. I bogholderens fravær på generalforsamlingen forelægger Foreningens kasserer regnskabet.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af Foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

5. Lovændringer: 

§ 11. Ændringer i foreningens love kan kun foretages, når de efter at have været behandlet på en generalforsamling opnår mindst 2/3 majoritet fra de fremmødte medlemmer. Lovændringer skal i forvejen forelægges foreningsmedlemmerne, samtidig med generalforsamlingens lovlige indkaldelse. 

6. Ophævelse af Foreningen

§ 12.

Stk. 1. Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, når forslag herom, efter at være behandlet på en generalforsamling, samt være til urafstemning, har opnået ¾ af de returnerede stemmer. I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder Dansk Myelomatose Forenings midler almennyttige formål, der tilgodeser Myelomatose patienter og deres pårørende.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning udpeger foreningen to likvidatorer til at afvikle foreningen. 

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen

24. marts 2019 i Nyborg.