Medicinrådet

“Medicinrådet er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger om, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse. Rådet vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af lægemidlet og omkostningerne ved behandling med lægemidlet.” Sådan beskriver Medicinrådet sig selv. I praksis er det, som det fremgår, økonomien der er i centrum og Medicinrådets Fagudvalg oplever ofte at deres indstillinger ikke følges.

Medicinrådet træffer beslutning om brugen af sygehusmedicin, og i praksis er det medicinens pris, der er afgørende. En meget isoleret betragtning, som ikke medtager etiske hensyn, de økonomiske konsekvenser ved fx dårligt behandlede patienter, der overbelaster sundhedssystemet, med dets stramme økonomi, mangel på sygeplejersker og læger.

Trods at man hævder det modsatte er Medicinrådets godkendelse af nye lægemidler – eller afvisning – i høj grad et spørgsmål om ren økonomi. Det er QALY modellen, der beskrives her på siden, der har den helt store betydning. Indstillingerne fra Medicinrådenes Fagudvalg tilsidesættes derfor ved mange behandlinger af nye lægemidler.

Del meget gerne til alle du kender, på relevante sider og i relevante grupper. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Medicinrådet indregner reelt ikke, hvad det betyder, hvis patienternes helbred bliver så meget bedre, at de ikke belaster sundhedssystemet. Betydningen af belastningen af familie, børn og andre pårørende ved svær sygdom og tidlig død indregnes heller ikke. Dette bliver særlig grelt, når de behandlinger, man afviser, er engangsbehandlinger, som fx CAR-T mod knoglemarvskræft (myelomatose).

Her kan du læse lidt mere om Medicinrådet, om fagudvalgene der består af kompetente engagerede læger, sygeplejersker og øvrige eksperter. Det kan være godt at sætte sig ind i, men det er også tilstrækkeligt at konstatere at modellen ikke fungerer.

Fagudvalgene

Umiddelbart er det Medicinrådets fagudvalg, der består af læger, forskere og andre fagfolk samt patientrepræsentanter, der skal vurdere den enkelte medicin og indstille til Medicinrådet, om den bør godkendes eller ej. I praksis negligeres fagudvalgenes indstillinger alt for ofte.

Medicinrådet

Ud fra Medicinrådets sekretariats indstilling beslutter Medicinrådets medlemmer, om en given behandling skal godkendes til en specifik patientgruppe. Dette sker grundlæggende ud fra en økonomisk-matematisk model, der hedder QALY. Det er reelt Medicinrådets sekretariat der bestemmer hvad der fremlægges for Medicinrådet, ikke Medicinrådets fagudvalg.

QALY

QALY er en model, der skal få det til at se ud, som om konklusionen om afvisning af en medicin er en ren matematisk underbygget og logisk beslutning. QALY modellen er ganske simpel og ser således ud:

  • Antal år, behandlingen forlænger livet for patienten.
  • divideret med livskvaliteten for patienten i disse år.
  • divideret med prisen for medicinen.

En syg beregning

Eksempel: Medicinen giver 8 ekstra leveår, livskvaliteten sættes til 0,1 og behandlingen koster 500.000 kr. som engangsbehandling.

Det giver en pris på 500.000/(8*0,1) = kr. 625.000 pr. kvalitetsjusterede leveår.

Hvis livskvaliteten, af den syge selv, med sit gode liv med børn og børnebørn, var anslået til fx 0,9, så ville regnestykket se helt anderledes ud ud: 500.000/(8*0,9) = kr. 69.400 pr kvalitetsjusteret leveår, pludselig meget billigere. Men man spørger ikke den syge om livskvalitet!

Her har vi strammet tallene lidt, forenkling fremmer forståelsen, men hvis du synes dette virker sygt, så har du fattet QALY modellen.

Falleret model dividerer æbler med kiwifrugter

Livskvaliteten beregnes ud fra, hvordan et panel af principielt raske borgere i Danmark ville opleve at leve med en bivirkning eller et handicap. Ikke ud fra, hvordan en patient med sygdommen ville vurdere sin livskvalitet. Groft sagt, spørger man en 22-årig professionel fodboldspiller, hvad hans livskvalitet vil være, hvis han mister førligheden og skal sidde i kørestol. Han svarer måske 0,1, hvor 1 svarer til fuld livskvalitet.

På den måde opbygges modellen, og når en behandling fx tilbyder 8 års forlænget levetid med en engangsbehandling, bruges de raske personers tanker om, hvordan det er at leve med sygdom, til at dividere de 8 år.

Billede af kiwier og æbler
Medicinrådets QALY model er opsat så den faktisk ikke viser noget om reel livskvalitet. Den dividerer æbler med kiwi'er.

Man vurderer altså ikke, hvordan bedstemoderen, der ikke længere kan spille fodbold, værdsætter sit liv med børnebørnene. I stedet spørger man et panel af raske personer, om hvordan de tror, det vil være for hende.

Den 58 årige bedstemors liv med sine børn og børnebarn bliver divideret med den unge fodboldspillers fiktive overvejelse om at miste førligheden.

Modellen viser sig i praksis at være håbløs, da denne brug af livskvalitet versus leveår er en sammenligning af æbler og pærer. Sundhedsøkonomer og djøffere i Medicinrådet og andre steder forsvarer selvfølgelig modellen, der undgår den etiske dimension i beslutningsprocessen. At modellen er forkert, og er konstrueret for at fjerne beslutningsansvaret fra beslutningstagerne, er åbenlyst. Og dertil kommer, at modellen for længst er blevet fagligt anfægtet, og er som at sammenligne æbler med pærer.

For små datasæt

Yderligere påpeger både danske og udenlandske forskere og lægelige eksperter, at modellen kræver et omfattende datasæt for at fungere – og har fra starten konstateret, at den derfor ikke kan anvendes for “små sygdomme”. De nødvendige datasæt med en tilstrækkelig størrelse kan i praksis ikke etableres for små sygdomme – fx AL amyloidose og myelomatose.

En matematisk model kommer grundlæggende til kort, når man starter med at dividere æbler med kiwifrugter, og derefter putter mangelfulde tal ind i den.

 

I indstillingen til Medicinrådet ser vi da også at behandlinger foreslås afvist, trods stor forlængelse af levetiden, netop på grund af manglende data til en pålidelig QALY beregning. 

Selv om Medicinrådet hævder, at de ikke har sat en fast værdi på, hvad et kvalitetsjusteret leveå må koste, så er det reelt modellen og økonomien, vi ser brugt til afvisning af væsentlige nye livsforlængende behandlinger.

Medicinalbranchen søger – måske ikke

For at Medicinrådet overhovedet skal behandle en sag, skal medicinalvirksomheden ansøge om det. En stor og omfattende proces hvor de skal levere de data, QALY modellen kræver.

Da andre lande, fx de store som fx USA og Tyskland, behandler sagerne meget hurtigere og med langt større chance for godkendelse, så frygtes det at Danmark bliver nedprioriteret til en gruppe af lande vi ikke ønsker at sammenlignes med.

Konsekvensen er, at der slet ikke søges i Danmark, så Medicinrådet i praksis slipper for at afvise behandlingen. Det sker usynligt.

Der advares: Danmark nedprioriteres

Modellen fungerer ikke, og fører til at Danmark ender langt nede på listen i forhold til lande, vi ellers sammenligner os med. Se fx hvad Kristian Lund skriver i Sundhedstinget:

– Det er velkendt, at personer kan blive ’non grata’, når de har udvist uacceptabel adfærd, og det er jo ensbetydende med, at man smides ud af fællesskabet. Men lande kan også falde i den sorte gryde, når de optræder helt uden for nummer, og den situation er Danmark snart landet i på det hæmatologiske område.

– Baggrunden er Medicinrådets stædige afvisninger af hæmatologiske lægemidler, som fastholder behandlingen af visse patienter på et niveau, som gjaldt for 20 år siden, og som er overhalet af mange lande, f.eks. Sverige, som vi plejer at sammenligne os med. Det gælder også lande, vi tidligere har glædet os over at være foran.

Eller fx når Louise Brown, sundhedspolitisk ordfører for Liberal Alliance, udtaler til Berlingeren:

– … jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at borgerne, der betaler nogle af verdens højeste skatter til ét af verdens dyreste sundhedssystemer, skal modtage en behandling, der er ingen lande værdig.
Rammerne for Medicinrådets arbejde skal revideres, mener hun, og tilføjer:
– Jo før, jo bedre.

Dansk Myelomatose Forening mener …

Som Medicinrådet fungerer nu og som QALY modellen bruges, er det nødvendigt med væsentlige ændringer.

Se  foreningens kommentarer her.