Tilbage på arbejde?

Syg og på arbejdsmarkedet – hvad gør jeg nu? Hvis du er sygemeldt igennem længere tid, skal jobcentret støtte dig i at komme tilbage til dit arbejde eller på anden måde hjælpe med at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Dansk Myelomatose Forening har derfor bedt den uvildige socialrådgivervirksomhed Bisidderhjælpen om at kortlægge muligheder og rettigheder, når sygdom sætter dig ud af spillet.

I mødet med kommunen vil du støde på mange af de begreber, som er forklaret nedenfor, og kommunen tager naturligvis afsæt i dine ressourcer, alder, uddannelsesbaggrund, og erhvervserfaring: Hvilket tidsperspektiv har du tilbage på arbejdsmarkedet? Har du indbetalt til efterlønsordningen, hvor gammel skal du være for at kunne gå på efterløn, på delpension, på folkepension, på arbejdsmarkedspension o.l.

Men overordnet handler kommunens indsats om at finde en løsning, der gør dig så selvforsørgende som muligt.

Hvis du på det tidspunkt, hvor du blev syg, ikke havde haft tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet til at være berettiget til sygedagpenge, så kan du ikke få sygedagpenge, men du kan søge kontanthjælp.

Hvis du har behov for hjælp til at afklare din arbejdsevne, så kan du få hjælp til det på jobcentret, selv om du ikke får udbetalt nogen ydelse fra kommunen eller får kontanthjælp.

Lønmodtager

Er du lønmodtager, er der følgende muligheder på din arbejdsplads:

 • Deltidsarbejde

Hvis det er en brugbar løsning for dig og din arbejdsplads, så kan du komme i arbejde på deltid i en startperiode, eventuelt med henblik på over tid at komme op på dit hidtidige timetal.

 • Omplacering

Bliver du raskmeldt, men stadig er for dårlig til at arbejde i din gamle jobfunktion, kan du drøfte med din arbejdsgiver, om problemerne kan løses gennem en omplacering.

 • Personlig assistance

Er du handicappet eller har alvorlig nedsat funktionsevne kan der søges om økonomisk tilskud til personlig assistance, der så varetager de funktioner, du ikke længere kan klare.

 • Indretning af arbejdsplads

Hvis du som følge af en funktionsnedsættelse har behov for specialindretning af arbejdspladsen eller specielle arbejdsredskaber, kan du søge Jobcentret om hjælpemidler.

 • § 56-aftale

Hvis din sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, kan du søge en såkaldt § 56-aftale. Den medfører, at kommunen afholder udgiften til sygedagpenge i stedet for arbejdsgiveren, når du har sygefravær på grund af din sygdom.

 • Delpension

Hvis du har opnået efterlønsalderen, men ikke er omfattet af efterlønsordningen, kan deltidsarbejde kombineret med en delpension være en løsning frem til folkepensionsalderen.

Jobcentret

Jobcentret kan hjælpe med følgende:

 • Virksomhedspraktik

Er der efter endt behandling ikke udsigt til yderligere bedring af din funktionsevne, er det ofte relevant at forsøge at afklare din arbejdsevne gennem en virksomhedspraktik. Hvis din arbejdsevne herefter viser sig at være så væsentligt nedsat, at det ikke kan lade sig gøre, vil sagen blive forelagt for kommunens rehabiliteringsteam.

 • Revurdering

Når du har været sygemeldt i 22 uger, så skal der tages stilling til, om din sygedagpengeperiode kan blive forlænget efter en af de 7 forlængelsesmuligheder i Sygedagpengeloven. Hvis der ikke er forlængelsesmuligheder, og hvis du fortsat er helt eller delvis uarbejdsdygtig på grund af din sygdom, så skal du tilbydes et jobafklaringsforløb.

 • Jobafklaringsforløb

Under dit jobafklaringsforløb får du en ressourceforløbsydelse. Det er en ydelse på kontanthjælpsniveau, men ydelsen er uafhængig af ægtefælleindkomst og formueforhold. Som en væsentlig del af indsatserne i dit jobafklaringsforløb skal du have afklaret din arbejdsevne gennem en virksomhedspraktik, så der efterfølgende kan blive taget stilling til dit forsørgelsesgrundlag.

Ressourceforløb og fleksjob

 • Rehabiliteringsteamet

Alle kommuner har et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Teamet skal sikre, at der forud for beslutning om en løsning har været foretaget en tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet, så der er skabt et solidt beslutningsgrundlag.

Rehabiliteringsteamet indstiller til en løsning i sagen, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, og kommunen træffer efterfølgende en afgørelse i sagen, som oftest i overensstemmelse med teamets indstilling.

 • Ressourceforløb

Kommunen giver ressourceforløb til personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats i kombination med sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

 • Fleksjob

Fleksjob er en mulighed, hvis din begrænsning i arbejdsevnen er for stor til, at du kan opnå eller fastholde et arbejde på arbejdsmarkedet på almindelige lønvilkår, men ikke er så omfattende, at du kan få førtidspension. I et fleksjob får du løn fra arbejdsgiveren for den arbejdsindsats, som du yder samt et såkaldt fleksløntilskud fra kommunen.

Førtidspension

 • Førtidspension

Det er en betingelse for at du kan få tilkendt førtidspension, at din arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at du uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

 • Seniorførtidspension

Hvis du har en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, så kan du fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om en seniorførtidspension. Der er de samme betingelser for tilkendelse af førtidspension bortset fra, at der ikke skal iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle din arbejdsevne.

 • Førtidspension på det foreliggende grundlag

Ofte er det ikke hensigtsmæssige selv at rejse en ansøgning om førtidspension, for det medfører, at der alene bliver taget stilling til berettigelse til førtidspension, og at sagen bliver behandlet på baggrund af de sagsakter, der foreligger på tidspunktet for ansøgningen.

Har du under din sygdom ikke overskud til at selv at sætte dig ind i de forskellige muligheder for hjælp, kan du henvende dig til kommunens jobcenter. Du kan også søge hjælp i en patientforening eller i din faglige organisation, og du kan søge råd og vejledning i en privat rådgivningsvirksomhed som Bisidderhjælpen.

Udarbejdet for Dansk Myelomatose Forening af

socialrådgiver Hugo Knudsen, Bisidderhjælpen.

www.bisidderhjaelpen.dk