Referat af netværksmøde “Unge”/Øst d. 28 februar 2018

MØDEREFERAT:

Foredragsholder:
Psykolog Steen Peter Nielsen fra KB

Emne:
“Dét at være pårørende til kronisk kræftsyg”
Antal tilmeldte:
19 (hvoraf 8 er patienter)
Fremmødte:
9  (hvoraf 3 er patienter)
———————————————

Foredragsholder, psykolog Peter Steen Nielsen fra Kræftens Bekæmpelse, holdt et fremragende foredrag, om dét at være pårørende til kronisk kræftsyg. Han inddrog både pårørende og patienter, og vi kunne alle stille spørgsmål undervejs, ligesom han i enkelte tilfælde direkte rådgav enkeltpersoner.
Alle gik derfra med ny viden og/eller bekræftelse af, hvor svært det i perioder er at være pårørende og/eller patient, men også om at mange oplever det tætte nærvær som meget positivt.

Der blev talt meget om hvordan de svære samtaler patient/pårørende tackles og opleves – samt om det at huske, at børn/børnebørn også er pårørende – og hvordan man tackler børns behov for viden/kendskab til alvorlig sygdom, hvor det blev præciseret, hvor vigtigt det er, at børn får lov til at bevare et håb.

Der blev lagt megen vægt på hvor stor en belastning det kan være, i lange perioder, at have det store ansvar, der ofte kan følge med det at være pårørende. Vi blev alle mindet om, hvor vigtigt det er at tage imod hjælp fra omgivelserne.

SPN kom dog også ind på, at nogle par har stor glæde af det ekstra nærvær, som kan være en følge af det i perioder meget øgede samvær.

Endvidere kom han ind på, at der kan ses nedsat helbred og livskvalitet hos pårørende med mange ekstra opgaver, byrder og svære bekymringer og mindede os alle sammen om, hvor vigtigt det er, at få hjælp fra familie/omgangskreds el. professionelle i tide.

Med en alvorligt syg i familien, er det hele familien, der rammes. SPN kom ind på de svære samtaler parrene imellem, men også K hvordan og hvornår man inddrager børn/børnebørn i alvorlig sygdom (og hvor meget).

Vi blev alle orienteret om, hvordan vi kan søge hjælp – og det kom vist bag på os alle, hvilket set up, der findes i Center for Kræft og Sundhed, Kbh, hvor der er mulighed for følgende:

Individuelle samtaler
Kortere samtaleforløb (aftenrådgivning)
Parsamtaler
Familiesamtaler
Grupper for pårørende
Undervisning
Netværk

Alt i alt et meget informativt  og spændende indblik i det at være pårørende og/eller patient. Et tungt emne, som SPN formåede at formidle på en “let” måde – og hvor vi vist alle fik noget ud af det.

Referat netværksmøde Fyn d. 28.februar 2018

Referat fra netværksmødet i Odense d. 28.februar 2018
Det var dejligt med så mange fremmødte til mødet i går.
Emnet var som bekendt SENFØLGER “ved senfølger forstås sædvanligvis blivende forandringer som følge af sygdommen eller behandlingen”.
Vi kom omkring mange forskellige emner f. eks. identitetsforandring, træthed, angst for tilbagefald, søvnløshed, her kom gruppen med forslag til at lette problemet, “stå op og læs en god bog”, “stå op, smør en leverpostejmad og del en øl”, ” Stå op og tænd for TV, strålerne fra dette plejer at påvirke øjnene 😴 “,  Rødkløverte og naturmedicin med Baldrian skulle også virke afslappende.

Foredragsholderne fornemmede en god stemning og tryghed ved behandlingen på OUH.
Flg: link www.senfoelger.dk viser fine indslag om emnet.

 Det var en rigtig god eftermiddag, MEN vi glemte desværre at sige pænt farvel og tak til Lis for indsatsen som tovholder.
TAK Lis.

Jeg vil gerne minde om, at der er generalforsamling i foreningen 17. marts i Ringsted. Dagsordenen kan ses i Myelomatosebladet.
Efter generalforsamling og frokost fortæller Berit Wheeler om alternativ kræftbehandling.

Mange venlige hilsner

Kirsten, tovholder

Referat netværksmøde Midt/Østjylland (Århus) d. 24.februar 2018

Referat fra netværksmøde – Århus/Østjylland – den 24.2.2018 – fra kl. 11 – 14.

Der var 28 deltagere til mødet – heraf 9 nye.

Meinhardt bød velkommen.

I dagsorden var der forslag om at patienter og pårørende skulle dele op efter velkomst og en bid mad, men ved
almindelig håndsoprettelse viste det sig at der ikke var interesse for dette.

Efter den lette frokostanretning, præsenterede de nye sig med deres sygehistorie / pårørendehistorie. Derefter
fortsatte vi med den almindelige runde hvor vi hver især fortalte om hvordan vi har det og hvordan det er gået
siden sidst. Som emne til dagen, og indfletning i runden, havde vi valgt ”Hvad gør mig glad” og hvordan oplever
jeg deltagelsen i netværksgruppen.

”Hvad gør mig glad?” – Nogle af de punkter som blev nævnt:

Dejlig sol –som idag – at foråret er på vej – efter nogle svære vintermåneder.

Morgenstunden – stå op til en ny dag.

Gode aktiviteter.

Gode behandlingsmuligheder

At være med i netværksgruppen

At være sammen med familie og gode venner.

At kigge fremad

At læse artiklen i Myelomatosebladet – Det er ikke din skyld.

Svært er det:

Når kommunen presser hårdt på for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og ikke har forståelse for sygdommen og
senfølger.

Forslag til fremover:

Svært at høre, når vi er så mange som idag. Meinhardt vil sørge for mikrofon til fremtidige møder.

Eventuelt opdele i mindre grupper. Der var folk både for og imod.

Tema til netværksmøde på et senere tidspunkt: Information fra læger o.a.

Temaer til kommende møder – Hvis en læge kan komme og fortælle:

– Mere viden om blodprøvetal
– Senfølger – hvad – kan der gøres noget?
– Sammenfald i ryggen
– Vaccinationer – både for patienter der har fået højdosis og patienter der har fået kemobehandling.
– Boost af Immunforsvar med alternative metoder

Tema til møde – hvis en diætist e.l. kan komme og fortælle:

– Kost og immunforsvar.

Meinhardt vil arbejde på at få en læge eller diætist til at komme og fortælle til et vore kommende møder. Det er
nok tidligst muligt til mødet i august.

Næste mødedatoer er den 12.5. og den 18.8. Vi er opmærksom på, at den 12.5. er i forbindelse med Kr.
Himmelfartsferien, men har besluttet at fastholde datoen, da den er annonceret i Myelomatosebladet.

Kirsten skaffer flere brochurer og bogen Ukendt og usynlig, hvis der er flere.

Tak til Gitte Sommer en meget dejlig kringle.

Referat ved Kirsten.

 

Referat netværksmøde Holbæk 26. januar 2018

Referat fra netværksmøde i Holbæk D.: 26/01/2018.

Mødet startede kl.: 16:00.

Vi var 15 til mødet, der var mange afbud pgr. af sygdom.

Der var kommet 5 nye interesserede.

Vi startede vores erfarings ud veksling med kaffe og kage og gik derefter over til emnet.

Det var godt både for de nye og gamle medlemmer, der var også personer som havde mistet en ægtefælle for nyligt men alle kom godt igennem forløbet.

Vi fik også gjort opmærksom på Generalforsamlingen i Ringsted kongres center d.: 17/03/2018 hvor det er gratis at deltage.

Næste møde er d.: 23/04/2018.

Vi sluttede lidt før kl. 18:00

Så husket så skrevet.

Ref. Henrik.

 

Referat netværksmøde Midt/Vestjylland 24.februar 2018

Referat fra Myelomatose netværksgruppen i Herning den 24.02.2018

Velkomst ved Poul Vestergaard

 

Nyt fra Myelomatose foreningen. Vi kender nu økonomien for 2018.

 

Da vi på grund af sygdom var en meget lille forsamling udgik vores punkt, hvor

vi skulle deles i patienter og pårørende. Dette punkt gemmes til senere.

Vi hyggede os med kaffe og Bettys dejlige æblekage og fik en god snak

omkring bordet.

 

Mange hilsner fra tovholderne

Betty og Verner                                                     Elisabeth og Poul

Referat af netværksmøde Nordjylland d. 20. feb. 2018

Ref.18, Netværk Nordjylland.

Tilstede 17 personer heraf 7 pårørende og 10 patienter.

Dagen blev indledt med vores sædvanlige erfaringsrunde, og hvad der var sket siden sidst.

Der blev orienteret om generalforsamlingen den 17. marts I Ringsted.

Susie fortalte om opstart af nyt netværk for yngre patienter og pårørende i Nordjylland. Der planlægges opstart den 3.marts.

Orientering om postkort der er rundsendt til landets praktiserende læger med henblik på at øge opmærksomheden om myelomatose.

Henrik Gregersen, overlæge Aalborg Universitets Hospital kom og fortalte om komplikationer og følgesygdomme i forbindelse med myelomatose.

Referent

Ingelise

 

 

Referat af netværksmødet København 6.december 2017

Lige et referat af vores netværksmøde i Kbh. d.6.december.:

MØDESTED: Center for Kræft og Sundhed, København

ANTAL: 4 personer

2 gæster (1 patient + 1 pårørende) og 2 tovholdere (1 tovholderafbud pga. sygdom)

Efter en kort gennemgang af hvordan det var gået for den enkelte siden sidste netværksmøde, drøftede vi især erfaringer med hensyn til gentagne infektionssygdomme, vaccinationer, hostestillende medicin, kæbeproblemer og arveret + alt det sociale omkring børn, børnebørn og ægtefæller, rejseaktiviteter etc.

Jeg orienterede om RH’s månedlige Drop In møder.

INFEKTIONSSYGDOMME – som var et højaktuelt emne for alle parter (hvor den ene infektion hurtigt efterfølges af ny infektion).

VACCINE mod influenza og lungebetændelse blev anbefalet at man drøftede dette med sin hæm-læge.

HOSTESTILLENDE tabl. i form af Kodein kunne det også anbefales at tale med sin hæm-læge om at få ordineret til helt specielle situationer.

Langvarig hoste kan jo få een til at isolere sig socialt og afholde een fra biograf- og teaterbesøg etc., da hosteanfaldene ødelægger oplevelsen ikke kun for en selv – men for alle tilstedeværende. (Man lyder jo som en tuberkulosepatient i terminalstadiet).

KÆBEPROBLEMER et stort problem for mange behandlede MM-patienter.

ARVERET – vi drøftede behovet for mere viden på det arveretlige område. Arveloven er ændret en del indenfor de sidste år, så mange er muligvis (uden at ane det) ikke dækket ordentligt ind, selv om der er oprettet testamente.

RH’s DROP IN MØDER: 1. mandag i måneden fra kl. 15:00 – 16:45 på  RH, Hæm.klinik, afsnit 4034, tjek altid opslag i venteværelset.

Ovl. Annette Vangsted orienterer løbende om nye behandlingsmetoder og er p.t. til ugelangt seminar i Toronto – hvilket vi bliver orienteret om ved næste Drop In møde den 8/1-2018. Patienter incl. helt  nydiagnosticerede og pårørende – alle er velkomne og alle kan stille spørgsmål til behandlingsmetoder, undersøgelser, diagnoser, følgesygdomme etc.

Forslag til emner på møder næste år:

  • Efter mødet talte tovholder Helle og jeg om muligheden, for at høre om een af specialtandlægerne fra Kæbe-kirurgisk Center, RH ville deltage i et netværksmøde og orientere om behandlingstiltag i forbindelse med de senfølger af kemobehandling, som en del MM-patienter lider af.

Netværk Unge Øst kunne muligvis også være interesserede i et sådant foredrag?

Et advokatfirma med speciale i arveret, kunne måske inviteres til et netværksmøde, for at briefe os om arveret.

Måske sammen med Netværk Unge Øst?

Næste møde: 28.februar kl. 16 – 18 i 2018

Referat Lis Espersen, tovholder

 

 

Referat netværksgruppen Midt/Vestjylland d. 25.november 2017

Referat fra Myelomatose netværksgruppen i Herning den 25.11.2017

Velkomst ved Poul Vestergaard.

Nyt fra Myelomatose foreningen, hvor den fremtidige økonomi stadig

er uafklaret.

Herefter nød vi julefrokosten. Under frokosten tog vi bordet rundt for at

høre, hvordan de enkelte har det lige nu.

Velkommen til 2 nye medlemmer af gruppen.

Næste møde er 24.02.2018.

 

I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår med tak for jeres inter-

esse i vores gruppe.

Vi håber I kommer godt igennem julen og glæder os til at ses i det nye år.

Mange hilsner fra tovholderne.

Betty og Verner                                    Elisabeth og Poul

Referat netværksmøde Sønderjylland d. 21 november 2017

Referat fra møde i Netværk Sønderjylland 21.11 2017.

 

Det er vores første møde på ny adresse: Søndergade 7.

( 12 personer deltog i mødet )

Punkt 1.            Edith bød velkommen, og gav et resume fra Landsmødet i Nyborg 16.11.2017.

Der var stor interesse, speciel for Rehpa- ophold.

Punkt 2.            Runde med erfaringsudveksling.

Der er forskel fra person til person, om M-komponent bliver oplyst ved samtaler med kontaktlæge.

Om mulighed for at få flyttet behandling fra Odense til Aabenraa.

Punkt 3.            Eventuel: Ønske for at få et punkt på til næste møde, der omhandler livskvalitet for pårørende

Punkt 4.            Julehygge med spisning.

Næste møde: 20.marts 2018

Referat Lene

Referat netværksmøde “Unge”/Øst d.28 november 2017

Referat fra møde i Unge Øst netværk d. 28.november 2017

 

Kære alle tak for i går. Hyggeligt at se jer alle.

Fangede i går lidt guldkorn:  Den sociale retshjælp rådgiver gratis om fx det at opnå flexjob og førtidspension.

Artiklen “husk at lev mens du gør det” er værd at besøge, når man døjer med livstruende sygdom.

Det kan betale sig at insistere på sin afdeling, hvis der er noget, man gerne vil opnå. Tag ikke et nej for et nej – fx hvis man gerne vil have indopereret et “permanent” venekateter under huden (vidste slet ikke det var en mulighed).

Mindfullness er en stor støtte for mange. Overvej, især dig der ikke køber ind på det. Især vi har måske brug for det ;-).

Derudover var der peronlige beretninger:  – Om det at være nydiagnosticeret  – Førtidspensionsansøgning  – Det at sige farvel til en medpatient  – Når medicinen ikke virker, og nyt skal prøves   – Aggressiv myelomatose og hvordan man får svar på, om man har det. Hvis man da ønsker svar på det.  – Bivirkninger især velcade og revilimid.  – At være i alarmberedskab som pårørende.  – At tale om myelomatose med sin familie  – At planlægge omkring sygdom

Vi har talt om følgende gæstetalere til kommende møder:

1. Førstehjælpskursus, vi fastholder trods dagens afbud

2. Læge fra en af vores afdelinger kommer og tolker tal med os.

3. Sygeplejerske kommer forbi og taler med os om, hvordan man er en “god” patient

4. Mindfullness underviser kommer på visit med kort introduktion til mindulnessens muligheder.

5. Vi har også talt om kostvejleder ikke i går men på tidligere møder, så den kommer på som en mulighed her også   Hvis nogen har lyst til at lave aftaler med nogle, der, gratis, kan komme og hjælpe os med disse, så hold jer ikke tilbage. Og koordiner gerne med mig.

Her er kommende møder:  Lørdag den 10. marts 2018 kl. 10 – 13  Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 17 – 19  Tirsdag den 21. august 2018 kl. 17 – 19  Lørdag den 17. november kl. 10 – 13 Sluttiderne er vejledende. Dem der har lyst til at hænge ud derefter, er naturligvis mere end meget velkomne til det.

Ref Frederik Iuel