Kom til seminar for patienter og pårørende fredag den 5. november i Middelfart

Vi inviterer til heldagsseminar fredag den 5. november 2021 for patienter og pårørende incl. spisning, med mulighed for at blive opdateret om sygdom og behandling. Seminaret er særligt henvendt til patienter med myelomatose og AL amyloidose og deres pårørende og foregår på HUSET Konferencecenter i Middelfart.

KLIK HER for at se komplet program
KLIK HER for online tilmelding

Der har været en programændring, idet IMF (International Myelomatose Foundation) ikke som ellers vanligt er medarrangør af det årlige seminar, da ledelsen af IMF i USA har nedlagt rejseforbud på grund af Covid-situationen i resten af verden.
Projektleder Susan Lysdal fra Kræftens Bekæmpelse erstatter de udenlandske talere. Hun vil fortælle om behandling med cannabis og anden alternativ behandling, og deltager også i panelet.
Seminaret byder på en hel dag med en foredrag om, hvad myelomatose og AL amyloidose er, og hvordan sygdommene behandles. Desuden ser vi på, hvad fremtiden bringer af behandlingsmuligheder.
Der bliver rigelig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Dagens program afsluttes med en spørgerunde, hvor deltagerne kan stille spørgsmål til et panel af dagens talere. Skriftlige spørgsmål vil blive samlet ind på dagen, men du kan også spørge undervejs fra salen.

Og da corona-pandemien har gjort, at det er to år siden, vi har kunnet gennemføre et seminar, synes vi, der skal ske lidt ekstra. Derfor slutter vi dagen af med en middag, hvor der vil være rig mulighed for at møde og udveksle erfaringer andre patienter og pårørende under afslappede former.

Både deltagelse ved seminar og middagen er gratis, men der kræves medlemskab af Dansk Myelomatose Forening til 250 kroner om året for alle deltagere.

 

Vellykket online generalforsamling den 21. marts

Dansk Myelomatose Forening valgte at afholde sin ordinære generalforsamling 2021 online, i stedet for igen at skubbe den på grund af forsamlingsforbuddet.

Af næstformand Lisbeth Egeskov

Dansk Myelomatose Forening afholdt søndag den 21. marts ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne. På grund af corona-restriktionerne måtte generalforsamlingen afholdes online. Bestyrelsen var under generalforsamlingen samlet på Konferencecenter Severin i Middelfart, hvor vi måtte sidde i to adskilte lokaler, 5 personer i hver.

Du kan se den filmede generalforsamling på Youtube ved at klikke her.

Der deltog ca. 30 medlemmer i generalforsamlingen, som takket være minutiøs forberedelse på den tekniske side ved bestyrelsesmedlem Meinhardt Jacobsen forløb uden tekniske problemer.

Formand Søren Dybdahl bød velkommen, og overgav ordet til ordstyreren, bestyrelsesmedlem Gitte Andersen. På grund af restriktionerne kunne vi ikke være flere i lokalerne, og det blev konstateret, at Gitte Andersen var valgt uden mulighed for at hente en ekstern ordstyrer ind.

Årsberetning, regnskab og budget

Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, og gav ordet tilbage til formanden, som aflagde foreningens årsberetning, der dækker årene 2019 og 2020. Årsberetningen blev overgivet til generalforsamlingen.

Læs formandens beretning i sin fulde længde

Efter årsberetningen var godkendt uden bemærkninger, var der lejlighed til at kommentere eller gøre indsigelser, men der kom ingen kommentarer. Årsberetningen kunne derefter betragtes som godkendt.

Kasserer Ove Nielsen fremlagde herefter foreningens årsregnskaber for 2019 og 2020 samt budgettet for 2021, da det på grund af restriktionerne ikke var muligt at have foreningens bogholder Karsten Pedersen til stede.

Kassereren oplyste, at foreningen har en solid økonomi, og at der på grund af Covid-19 blev fremlagt to årsregnskaber, idet det ikke havde været muligt at afholde generalforsamling i 2020.

Begge regnskaber var kontrolleret af foreningens interne revisorer og foreningens eksterne revisor. Revisorerne havde ingen bemærkninger til regnskaberne.

Generalforsamlingen havde heller ingen bemærkninger eller indsigelser til de fremlagte regnskaber og budgettet, og de var dermed godkendt.

Se regnskab for 2019
Se regnskab for 2020 og budget for 2021

Kontingent og betalingsservice

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kroner og personligt medlemskab. Der kom ingen indvendinger, og forslaget var dermed vedtaget.

Der var indkommet forslag fra medlem Linda Thomsen om at give mulighed for at betale kontingent via betalingsservice. Forslaget var indkommet betids, og kasserer og bogholder havde derfor haft tid til at undersøge sagen. Det viste sig, at tiden nu var blevet moden (i modsætning til tidligere, hvor dette var undersøgt og fundet for dyrt). Posttaksterne er nu steget så meget, at det er billigere, at medlemmerne betaler med betalingsservice i stedet for girokort.

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.

Bestyrelsen takkede Linda Thomsen for forslaget, og kassereren oplyste, at det på girokortene for 2022 vil være muligt at tilmelde sin kontingentbetaling til betalingsservice.

Valg til bestyrelsen

Herefter gik generalforsamlingen over til valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Da der ikke var afholdt generalforsamling og valg til bestyrelsen i 2020, var alle bestyrelsesmedlemmer samt de ad hoc supplerede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg.

På valg for to år (ulige årstal) var Søren Dybdahl, Lisbeth Egeskov, Meinhardt Jacobsen og Ove Nielsen.

På valg for et år (lige årstal) var Gitte Andersen, Marie Springer og Kris Jensen.

De tre suppleanter på valg for et år var: 1. suppleant Merete Andersen, 2. suppleant Annette Jacobsen og 3. suppleant Carsten Levin.

Alle blev valgt uden indvendinger og modkandidater, og medlem Kent Salomonsen skrev og ønskede hele bestyrelsen tillykke med valget.

På valg var også de interne revisorer Ulf Dalum for et år (til valg på lige år) og Birte Johansen for to år (til valg på ulige år). Revisorsuppleant Sten Grenbom blev valgt for et år. De interne revisorer blev valgt uden bemærkninger og modkandidater.

Som eksterne revisor foreslog bestyrelsen at genvælge Kappelskov Revision A/S, som blev valgt uden indvendinger og modkandidater.

Der indkom ingen punkter til eventuelt, kun en hilsen fra Lena Remmer Lund, som ville vide hvor mange der har deltaget i generalforsamlingen. Formanden kunne oplyse, at der desværre var flere som havde vanskeligheder med at logge på den virtuelle udsendelse, men at der er i løbet af generalforsamlingen er registreret 20-25 unikke brugere, dette tal blev umiddelbart efter generalforsamlingen rettet til 30 unikke brugere.

Lena Remmer Lund spurgte også, om foreningen forventer at gennemføre det planlagte pårørendearrangement den 12. juni. Dette blev bekræftet, såfremt vi får lov af myndighederne.

Herefter kunne formanden orientere om, at bestyrelsen efterfølgende ville konstituere sig og takkede herefter for deltagelsen i generalforsamlingen.

Problemer med at logge på
Undervejs i generalforsamlingen blev et par bestyrelsesmedlemmer kontaktet af medlemmer, der havde problemer med at logge på og deltage. Det blev ret hurtigt klart, at dette problem kunne skyldes, at medlemmet havde en browser, der ikke var opdateret. Denne information blev givet videre til de pågældende medlemmer, som efter bestyrelsens oplysninger herefter lykkedes med at logge på.

Bestyrelsen konstituerede sig
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således på posterne og i de faste arbejdsgrupper:
Formand: Søren Dybdahl
Næstformand: Lisbeth Egeskov
Kasserer: Ove Nielsen
Sekretær: Kris Jensen
AL Amyloidose: Merete Andersen
Netværkskoordinatorer: Meinhardt Jacobsen og Gitte Andersen
Pårørendekontakter: Marie Springer, Ove Nielsen og Annette Jacobsen
Fagudvalg og RKKP: Lisbeth Egeskov og Carsten Levin
Internationalt samarbejde: Søren Dybdahl, Kris Jensen og Meinhardt Jacobsen
Industrikontakt: Søren Dybdahl, Kris Jensen, Annette Jacobsen, og Merete Andersen
Redaktion og kommunikation: Søren Dybdahl, Lisbeth Egeskov, Carsten Levin
Sociale medier: Lisbeth Egeskov, Meinhardt Jacobsen, Carsten Levin, Merete Andersen, Annette Jacobsen og Marie Springer

Læs det fyldige og underskrevne referat fra generalforsamlingen i Dansk Myelomatose Forening den 21. marts 2021.

Film fra seminar tilgængelige på Youtube

Da vi blev nødt til at aflyse foreningens årlige seminar for patienter og pårørende den 12. november 2020 i Kolding, besluttede vi i stedet at filme de planlagte foredrag. Der er i alt fire filmede indlæg, som er tilgængelige på vores kanal på Youtube. Klik på overskriften for at komme til de enkelte indlæg.

Du kan også finde linkene til filmene ved at søge på www.youtube.com og søg på ‘Dansk Myelomatose Forening’. Hvis du registrerer dig som abonnent på vores kanal, får du automatisk besked, når vi opdaterer vores arkiv af foredrag og informationsvideoer.

Vi vil vi desuden vende tilbage til de mange, som på forhånd havde indsendt spørgsmål til vores ekspertpanel. Denne spørgerunde er også filmet.

Tak til fotograf Jacob Christian Hansen, Film & Foto Kompagniet, for tv-optagelser og redigering.

Dansk Myelomatose Forening nedsætter midlertidig bestyrelse

Dansk Myelomatose Forening har valgt at nedsætte en midlertidig, ’fungerende’ bestyrelse. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. april 2020 har vi nedsat denne midlertidige bestyrelse, så foreningen er arbejds- og beslutningsdygtig, selvom det ikke er muligt at afholde generalforsamling.

– Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, men da det er uklart, hvornår det bliver muligt at afholde generalforsamlingen, har vi valgt denne løsning. Flere i bestyrelsen har af private og helbredsmæssige årsager ønsket at trække sig, og det skal de naturligvis have mulighed for. Samtidig har vi fået nye kræfter ind, blandt andet for at styrke tilbuddene til gruppen af pårørende. Vi håber, at denne midlertidige løsning senere kan blive godkendt af generalforsamlingen, forklarer formand Søren Dybdahl, Dansk Myelomatose Forening.

Frem til generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:

  • Søren Dybdahl, Helsingør – formand
  • Lisbeth Egeskov, Farum – næstformand
  • Sekretær, vakant
  • Ove Nielsen, Billund – kasserer
  • Bestyrelsesmedlem – vakant
  • Meinhardt Jacobsen, Aarhus – bestyrelsesmedlem
  • Susanne Weihe, Holbæk – bestyrelsesmedlem
  • Gitte Andersen, Esbjerg – bestyrelsesmedlem
  • Marie Springer, Sandved – suppleant
  • Suppleant, vakant

Dato for generalforsamlingen vil blive annonceret her på hjemmesiden og i Myelomatosebladet, så snart forsamlingsforbuddet ophæves. Det bliver formentlig først til efteråret. Oversigten over bestyrelsesmedlemmerne med kontaktoplysninger og en kort præsentation finder du her.

Læs alt om Revlimid vedligeholdelsebehandling

Siden efteråret 2019 bliver patienter, som er fitte nok til højdosis kemobehandling med stamcellestøtte, nu tilbudt vedligeholdelsesbehandling med Revlimid bagefter for at prøve at udskyde tilbagefald. Men hvordan finder man som patient ud af, om man skal tage imod tilbuddet?  Læs med her og i temasiderne om vedligeholdelsebehandling i Myelomatosebladet fra december 2019. Link til temasiderne nederst på siden.

Af Niels Abildgaard,
professor, overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Så skete det. Efter en langvarig sagsbehandling i Medicinrådet blev vedligeholdelsesbehandling med Revlimid ® (lenalidomid) godkendt til efterbehandling af patienter med myelomatose, som har gennemgået højdosis kemoterapi med stamcellestøtte med godt resultat; det vi i daglig tale også kalder for stamcelletransplantation. Medicinrådet er regionernes organ til godkendelse og anbefaling af dyr medicin som standardbehandling.

Vi har i mange år anvendt Revlimid til behandling af aktiv myelomatose. Revlimid har især været anvendt sammen med binyrebarkhormonet dexamethason, til behandling af tilbagefald af myelomatose.

Det blev i 2016-17 også godkendt at behandle tilbagefald af myelomatose med Revlimid i kombination med en række andre nye lægemidler, nemlig carfilzomib (Kyprolis®), ixazomib (Ninlaro®), elotuzumab (Eloquent®) og daratumumab (Darzalex®).

I 2015 godkendte det europæiske lægemiddelagentur, EMA, også revlimidbehandling af patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke skulle have højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Dette blev hurtigt herefter også godkendt i Danmark. Revlimid er således en vigtig og meget anvendt medicin ved behandling af myelomatose.

Godkendt til nyt formål

Det nye er, at Revlimid nu også er godkendt til at give til patienter som vedligeholdelsesbehandling, hvor sygdommen er bragt i ro efter transplantation. Altså en situation, hvor der sådan set ikke længere er et egentlig behandlingsbehov, men hvor behandlingen gives for at forlænge tiden indtil sygdommen igen bliver aktiv.

Traditionelt har vi i Danmark ikke givet behandling i den situation, men alene holdt øje med sygdommen, typisk ved kontroller med en til tre måneders mellemrum. Når sygdommen har vist tegn på blive aktiv, har vi startet behandling igen.

Men nu er det altså anbefalingen fra Medicinrådet at tilbyde myelomatosepatienter, som har gennemgået stamcelletransplantation og opnået godt sygdomssvind, at få vedligeholdelsesbehandling med Revlimid.

Behandlingen gives med lavere dosis af Revlimid, end når vi behandler aktiv sygdom, og gives alene, altså uden binyrebarkhormon.  Der startes med 10 mg daglig, og kapslerne gives enten som daglig behandling uden pause eller i serier af 21 dage, efterfulgt af en uges pause. I udgangspunktet gives behandlingen på ubestemt tid, altså så længe den tåles og så længe sygdommen holder sig i ro. I nogle lande er der tradition for at fortsætte i cirka to år, andre steder fortsættes den indtil sygdommen vender tilbage.

Udskyder tilbagefald

De videnskabelige undersøgelser, der er lavet, viser samstemmende, at vedligeholdelse med Revlimid efter transplantation gennemsnitlig forlænger den sygdomsfrie periode med ca. to år. Det er vigtigt at sige, at dette netop er et gennemsnitstal, som ikke kan oversættes til med sikkerhed at gælde for den enkelte patient. Den gennemsnitlige sygdomsfri periode efter transplantation uden vedligeholdelse er ca. tre år, og den forlænges altså til fem år. Der er mere usikkerhed omkring, hvorvidt den samlede overlevelse forlænges. Statistiske beregninger ud fra studierne tyder på, at den samlede overlevelse gennemsnitligt forlænges med mellem et til to år.

Netop denne del er dog usikker, fordi de videnskabelige studier allerede er ret gamle og altså fra en tid, hvor de nye behandlinger af tilbagefald, som jeg har beskrevet ovenfor, ikke var tilgængelige. En del af de patienter, som indgik i studierne og IKKE fik Revlimid vedligeholdelse, har således ikke fået Revlimid ved tilbagefald. Derimod er vi sikre på, at Revlimid vedligeholdelse vil forlænge den sygdomsfrie periode efter transplantation hos de fleste patienter og udskyde det første tilbagefald efter højdosisbehandlingen.

Selvom Revlimid som vedligeholdelsesbehandling bliver givet i mindre dosis end ved egentlig behandling, kan der være bivirkninger, man skal tage i betragtning.

Hyppigt forekommende er en vis træthed, oplevelse af muskeluro og måske egentlige kramper. Det er ikke alvorlige kramper. Typisk er det i de små muskler i fødder eller hænder, og kramperne kan komme og gå. Hos nogle vil det hjælpe at tage et kosttilskud med magnesium. En anden bivirkning kan være tendens til tynd afføring eller egentlig diarré. Det skyldes hyppigst hæmmet optag af galdesyrer i tarmen. Galdesyren irriterer tarmen. De fleste vil derfor have glæde af at få 1-2 breve daglig med Questran ® pulver udrørt i vand. Questran binder galdesyren og bremser diarréen.

Blodprop, udslæt og impotens

Revlimid i større doser, og specielt ved kombination med dexamethason, giver risiko for årebetændelse i benet og blodprop i lungen. Denne risiko er meget mindre ved vedligeholdelsesbehandling, men ikke helt væk. Derfor anbefales blodfortyndende behandling under vedligehold, men det kan for de flestes vedkommende blot være en hjertemagnyl dagligt.

Der kan komme udslet, som hos mange vil være forbigående, og altså ikke forhindrer fortsat behandling. Nogle kan opleve at blive mere stakåndede under behandling med Revlimid. Evt. træthed og stakåndethed kan der ikke gøres så meget ved. Der er nogle beskrivelser af nedsat libido (lyst til sex) og nedsat rejsningsevne hos mænd.

De fleste bivirkninger er jo ret håndgribelige, og man kan med rette tænke ”at hvis jeg får de bivirkninger, så kan jeg jo blot stoppe behandlingen”, og det er en rimelig betragtning.

Sekundær kræft

Der er dog også en anden mulig senfølge, der skal med i regnestykket. De videnskabelige studier har vist, at der er en lille, men sikker, øget risiko for at få en anden kræftsygdom to til fire år efter start af vedligeholdelsesbehandling med Revlimid – i forhold til hvis man ikke modtager vedligeholdelsesbehandling.

Denne øgede risiko ses ikke ved anden brug af Revlimid, fx ved førstelinjebehandling eller ved behandling af tilbagefald af sygdommen. Risikoen ser altså ud til at være knyttet til, at Revlimid gives i perioden lige efter højdosis kemoterapi.

Højdosis kemoterapi medfører ligesom anden brug af kemoterapi i sig selv en lidt øget risiko for at få anden kræft, og denne risiko forstærkes af efterfølgende langvarig Revlimid vedligeholdelsesbehandling.

Risikoen for at få anden kræftsygdom inden for fem år efter transplantation øges fra ca. to procent til ca. fire procent. Om denne risiko er acceptabel, er ene og alene op til den enkelte patient selv at vurdere. Det er forskellige kræftformer der ses, både anden blodkræft eller anden organkræft, f.eks. mave-tarmkræft. Den mere godartede form for hudkræft ses også hyppigere, men er ikke medregnet i de nævnte tal. Den to procents øgede risiko for anden kræft skal sammenholdes med en ca. 20 procents reduceret risiko for tidligt tilbagefald af myelomatosen.

Mere eller mindre syg?

Et andet aspekt, man som patient skal overveje er, om man psykisk vil have det bedst med fortsat behandling eller det modsatte. Giver det en større tryghed at få behandlingen? Eller vil man omvendt have det bedst med at slippe for fortsat at tage medicin for sygdommen i en periode, hvor der ikke er egentlig behandlingsbehov? Altså, vil man føle sig mere eller mindre syg af fortsat behandling?

Det vil forventeligt være meget individuelt, hvordan den enkelte patient føler det. Hvis man ikke får vedligeholdelsesbehandling, vil antallet af fremmøder på sygehus og blodprøvekontroller kunne mindskes, men selvfølgelig ikke ophøre. Der vil til stadighed være behov for kontrol, herunder blodprøver med regelmæssige mellemrum, typisk med en til tre måneders mellemrum.

At træffe beslutningen

En beslutning om at starte vedligeholdelsesbehandling bør træffes i dialogen mellem patient og behandlende læge ved det der kaldes ”fælles beslutningstagen”.

Der kan være ting ved netop din sygdom – eller andre sygdomme du har – som gør vedligeholdelsesbehandling mere eller mindre egnet. Det er også vigtigt at huske, at det på ingen måde er altafgørende at få vedligeholdelsesbehandling efter transplantation. Sygdommen kan holde sig i ro længe uden, hos nogle i mange år.

Hvis man ikke har fået vedligeholdelsesbehandling, kan der måske også være flere behandlingsmuligheder ved tilbagefald, da vedligehold indebærer en lille risiko for at sygdommen kan blive refraktær over for Revlimid. Hvis sygdommen vender tilbage under vedligeholdelsesbehandlingen, er det dog ikke udelukket, at en øget dosis af Revlimid og en kombination med andre lægemidler, alligevel kan give Revlimid effekt igen. De fleste myelomatoselæger vil dog nok i den situation anbefale at starte en behandling, der ikke indeholder Revlimid.

I en netop gennemført spørgeskemaundersøgelse iværksat af Dansk Myelomatose Forening svarede cirka en tredjedel af patienterne, at de ville foretrække en pause i deres behandling, og først genstarte behandling ved behov. Knapt halvdelen ville foretrække fortsat behandling, hvis bivirkningerne var tolerable. En femtedel fandt ikke spørgsmålet relevant for dem eller kunne ikke træffe valget.

Disse besvarelser skal tages med det forbehold, at de fleste danske myelomatosepatienter jo endnu ikke har stået med dette valg om vedligeholdelsesbehandling, men det giver et klart fingerpeg om, at valget måske ikke er så enkelt, og at der er forskellige holdninger blandt patienterne.

LÆS HELE TEMAET OM VEDLIGEHOLDELSESBEHANDLING
Myelomatosebladet – december 2019.

LÆS ANDRE UDGAVER AF MYELOMATOSEBLADET

Hver femte patient med knoglemarvskræft oplever at vente mere end et år på diagnosen

Kræftbehandlingen i Danmark er blandt de bedste i verden. Men det kniber fortsat med at opspore kræftsygdomme i tide, inden patienten får alvorlige og varige skader. En aktuel undersøgelse blandt patienter med knoglemarvskræft viser således, at 20 procent – svarende til hver femte patient – har gået med symptomer på sygdom over et år, og 16 procent over et halvt år, inden den rette diagnose bliver stillet.

Analysen er gennemført af patientforeningen Dansk Myelomatose Forening i samarbejde med professor Niels Abildgaard fra Odense Universitets Hospital dokumenterer behovet for at have mere fokus på opsporing af alvorlig sygdom.

– Knoglemarvskræft er forbundet med knogleskader, nyresvigt og andre alvorlige skader, Sygdommen kan være invaliderende, derfor er tidlig opsporing særlig vigtig for denne patientgruppe, understreger professor Niels Abildgaard, Odense Universitets Hospital.

Han fortsætter:
– Vi kan også se af undersøgelsen, at mange patienter er hos deres praktiserende læge adskillige gange, uden at man når frem til den rette diagnose. Der er behov for at skabe noget awareness for tidligere opsporing af knoglemarvskræft.

Den manglende opsporing af alvorlig sygdom var et af hovedtemaerne, da patientforeningen Dansk Myelomatose Forening i samarbejde med International Myeloma Foundation torsdag 7. november 2019 arrangerede seminar på Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter. Godt 250 patienter, pårørende og repræsentanter fra sundhedsvæsnet deltog.

– Kræft i knoglemarven er en alvorlig sygdom, der griber ind i tilværelsen. Derfor oplever vi en stor interesse for arrangementer som dette seminar i Nyborg, hvor patienter og pårørende får svar på en masse relevante spørgsmål, siger Søren Dybdahl, formand for Dansk Myelomatose Forening.