Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Søndag den 27. marts kl. 10-12

På Hotel Nyborg Strand, morgenbuffet fra 9.30

Efterfølgende frokost kræver tilmelding (se nederst)

Der indkaldes hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Dansk Myelomatose Forening. Vi glæder os til at byde jer velkommen fysisk i år.

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden (formand@myelomatose.dk) senest otte dage før

Forslag til vedtægtsændringer skal være inde senest d. 1/2. Alle andre forslag er velkomne.

Bestyrelsen har selv stillet to forslag til vedtægtsændringer inden fristens udløb.

Forslag til vedtægtsændringer

Det første forslag er at ændre den korte formålsparagraf til en længere, nemlig til de fire pinde, der i forvejen udgør foreningens formål, og som bestyrelsen i det daglige arbejder for at fremme. Desuden bør det formelt fremgå af formålsparagraffen, at foreningen nu også omfatter patienter med AL amyloidose.

Det andet forslag til vedtægtsændring er at udvide bestyrelsen fra 7 medlemmer og 3 suppleanter til 9 medlemmer og 3 suppleanter. Forslaget bunder i, at bestyrelsen har rigtigt mange opgaver, og vi har svært ved at nå alt det, vi gerne ville.

Desuden er det erfaringen, at bestyrelsesmedlemmer kan falde fra i årets løb, fx pga. dødsfald, mere alvorlig sygdom eller af private grunde, således at vi ofte sidder tilbage med for få hænder sidst på foreningsåret. Suppleanterne i bestyrelsen arbejder i øvrigt som ligeværdige medlemmer af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen.

De gældende vedtægter kan findes her.

Fem ledige bestyrelsespladser

Vi er i øjeblikket i den situation, at bestyrelsen kun består af syv medlemmer, da de tre suppleanter alle er rykket op i årets løb. Merete Andersen er indtrådt i Søren Dybdahls mandat, Annette Jacobsen er indtrådt i Kris Jensens mandat og Carsten Levin er indtrådt i Ove Nielsens mandat.
Hvis forslaget om at udvide bestyrelsen kan vedtages, er der derfor fem ledige pladser i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og suppleanter for et år.

 • Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er tre på valg for to år. Det er Gitte Andersen, Marie Springer og Annette Jacobsen, som alle er villige til genvalg.
 • Meinhardt Jakobsen, Carsten Levin, Lisbeth Egeskov og Merete Andersen er ikke på valg i år.

Mød op og stil op

Vi håber at se rigtigt mange medlemmer til et hyggeligt arrangement den 27. marts.
Hvis man har lyst til at stille op til bestyrelsen, vil der blive mulighed for kort at præsentere sig selv og sin bevæggrund for at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Man er også meget velkommen til at kontakte bestyrelsen på forhånd og høre mere om bestyrelsesarbejdet.

Forslag 1 til vedtægtsændringer

 • § 3. Foreningens formål er:
  • At udbrede kendskabet til sygdommene myelomatose og AL amyloidose.
  • At være repræsentant for danske myelomatosepatienter og AL amyloidosepatienter og deres pårørende vedrørende sikring af de bedste behandlingsmuligheder.
  • At afholde aktiviteter om myelomatose og AL amyloidose, og hvordan man lever med sygdommene, både som patient og som pårørende.
  • At sikre muligheder for at myelomatosepatienter og AL amyloidose- patienter og deres pårørende kan udveksle erfaringer med andre myelomatosepatienter og AL amyloidosepatienter og deres pårørende.

Forslag 2 til vedtægtsændring

 • § 3. Foreningens formål er:
  Paragraf 7, Stk. 4: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer og 3 suppleanter. Endvidere vælges 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted til alle poster. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

og

 • Paragraf 8, stk. 1: Bestyrelsen samt intern revisor vælges for 2 år ad gangen, således at 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og
  5 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Interne revisorer vælges skiftevis for 2 år ad gangen. Ekstern revisor vælges hvert år. Alle suppleanter vælges for 1 år ad gangen

Praktisk

 • Ordinær generalforsamling den 27. marts 2022 Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
 • Tid: Klokken 10-12
 • Forplejning: Morgenbuffet fra kl. 9.30 og frokost efter generalforsamlingen.
 • Deltagelse i frokosten er gratis, men kræver tilmelding.
 • Det er ikke nødvendigt at melde til, hvis man vil deltage i generalforsamlingen uden frokost.
 • Tilmelding til frokost senest 20. marts.