Referat netværksmøde Trekanten (Vejle) 7 juni 2022

Lene Moe bød de 28 deltagere velkommen og vi startede mødet med en sang med akk. af Claus Moe.

 

Dagens emne var Det praktiske arbejde på hæmatologisk afd. Vejle Sygehus, beskrevet af to sygeplejersker.

Frede introducerede emnet og overlod den videre præsentation til sygeplejerske Lisbeth Johnsen og projektsygeplejeske Lena Bjerre.

 

Lisbeth startede med at fortælle om hæmatologisk afd. på sygehuset i Vejle og koblingen mellem projekter og behandling.

 

Lena gennemgik det specielle ved de protokollerede behandlinger og fortalte om Helsinki deklarationen.

Vi fik herefter en grundig fortælling om arbejdet i hæmatologisk afd. – om kliniske forsøg = protokoller om test, blodprøver og knoglemarvsprøver.

Om modtagelsen af patienter med de meget alvorlige sygdomme som myelomatose.

Vi hørte også om den store udvikling der er sket inden for den medicinske behandling af myelomatose i de 15 – 17 år, de to sygeplejersker har arbejdet i afdelingen.

 

Der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer undervejs, og behandlingen med daratumumab og udviklingen inden for indgivelsen af medicinen kom op mange gange.

Det fik sygeplejerskerne til at fortælle lidt om nye og kommende behandlinger der bl.a tager udgangspunkt i at patienter har forskellige genetiske afvigelser.

Desuden fortalte de om, at afdelingen er meget opmærksom på forandringen fra protokolpatient til almindelig ambulatorie patient.

 

Nogle andre vigtige emner som sygeplejerskernes ”andet” arbejde som f.eks. snak om vægt, kost, rehabilitering og personlige samtaler blev berørt grundigt.

 

Vi havde på forhånd bedt Lisbeth og Lena om de ville fortælle om hvordan de blev påvirket af arbejdet i en afdeling, hvor patienterne er alvorligt syge og hvor nogle dør under forløbet.

Både Lisbeth og Lena fortalte åbent og empatisk om arbejdet, de er ikke overmennesker og bliver påvirket ligesom alle andre, men de er begge meget glade for arbejdet i afdelingen og fokuserede på lindringen i behandlingen og de mange gode oplevelser sammen med patienterne.

 

Fra tilhørerne blev der fra flere sider udtrykt stor ros til hæmatologisk afdeling

 

Lige før vi sluttede, blev vi bedt om at fortælle dem om hvordan vi så på forholdene for de private og de blufærdige samtaler med sygeplejerskerne.

Flere gav udtryk for at det i almindelighed ikke var et problem, men der var enighed om, at det ville være rart med muligheden for at anvende et samtalerum.

Referent Frede Johansen