Referat netværksmøde Nordjylland (Aalborg) den 15. august 2023

Referat af netværksmøde 40 – 15. august 2023.

 

Feriesæsonen var stadig i gang, så vi var få: 8 personer, deraf 3 pårørende.

Vi begyndte med 1 minuts stilhed for 2 medlemmer, som vi ikke ser mere. Den ene havde medvirket i foreningens tryksager. Den anden, som selv var læge, var kendt for at have fået  stillet diagnosen ved fortsat at opsøge sige egen læge. Ligesom hans egne patienter gjorde.

 

Derefter gik snakken let og ustruktureret. Vi kender jo efterhånden hinandens sygdomsforløb og kan egentlig ikke bibringe meget nyt.

Nyt var derimod en sammenligning med behandling og tilstand i Norge; det får Danmark til at virke lidt bagefter.

 

Derefter samlede vi emner til de følgende netværksmøder. Vi har gennem årene været igennem mange emner, men flere kunne trænge til at blive gentaget: forsikring, palliativ behandling, forhold omkring rejser, senfølger, rehabilitering i kommunens tilbud, Kræftens Bekæmpelse m.m.

 

Referent: Jesper Ellekilde

Referat Netværksmøde – Midt/Vestjylland den 26. august 2023

Netværksmøde lørdag den 26 august 2023. Netværk Midt/Vestjylland

Velkomst

Kaffe med brød

Orientering fra Dansk Myelomatoseforening: Ny næstformand er Gert Poulsen, som afløser Hanne Gulløv. Gitte Klepsch er tiltrådt som sekretær.

Opstart af det nye medlemssystem Foreninglet. Netværk orienteres af kasserer Jesper Helmer. Kontakt tovholder bliver ansvarlig for at bruge det nye system.

Hjemmeside fungerer stadig ikke grundet sygdom og andre gøremål.

2 november afholdes et-dags seminar i Middelfart.

Foredrag af sognepræst Marianne Hedemann Andreasen, som er hustru til myelomatose patient, med titlen: Fra kone, mor og præst til sygeplejerske og tilbage igen. Hun fortalte om familiens tilværelse og tanker, fra manden blev syg og til nu. Efter oplægget blev vi delt i 4 grupper, henholdsvis kvinder og mænd og patienter og pårørende.  Grupperne fik ens små sedler med forskellige aktuelle spørgsmål relateret til sygdom, livet og døden, som vi skulle diskutere i de enkelte grupper.

Foredraget og gruppearbejdet, gav os meget at tænke over og være taknemlig over, da det er vigtigt for os myelomatose patienter, at vi har nogen som, passer på os og drager omsorg for, at vi har det så godt som muligt i hverdagen.

Afslutning kl. 16, hvor der blev oplyst, at netværket havde fået tilsagn fra 3 nye tovholdere, hvilket var meget glædeligt, da det ville være meget træls, hvis netværket skulle lægges på dvale.

Deltagere:

12 medlemmer

7 pårørende

 

Referat netværk Fyn 17. august 2023 – emne Senfølger

Evt. emne og foredragsholder: Oplæg med besøg fra Senfølgeklinikken Odense
Referat:

Temaet senfølger er på programmet og mange har tilmeldt sig dagens netværksmøde.
20 mennesker gør, at der bliver lidt trangt i lokalet, men alle mødte trods det op med god stemning og godt humør.

 

Tovholder Annette byder velkommen til de fremmødte og også til lægefaglig leder af Senfølgeklinikken Thea Mattsson samt sygeplejerske og sexolog Linnea Krenzen Fechner.

Derudover bydes Michael Dan Knudsen velkommen. Han er mødt op i anledning af dagens tema, da han her har en særlig interesse som medlem af Dansk myelomatose Forenings Bestyrelse.

 

Også en særlig velkomst og taknemmelighed til Pernille, som har meldt sig som tovholder til Netværk Fyn.

 

Efter oplægget blev der indtaget kaffe, te og kage, hvor snakken gik lystigt.

 

Da der var 4 nye til stede, 2 patienter og 2 pårørende, tog vi en lille runde, hvor de præsenterede sig selv og fortalte deres syge historie.

 

Blandt de fremmødte, var der 1 myelomatosepatient, som for nylig er henvist til senfølgeklinikken.

 

Oplæg:

Senfølgeklinikken i Odense havde sin opstart i februar 2022.
De har i den forløbne tid haft 300 henvisninger, hvoraf de 200 har haft et forløb hos senfølgeklinikken.
Senfølgeklinikken i Odense modtager også henvisninger fra hæmatologiske sygdomme, herunder myelomatose og de har også haft forløb med få myelomatosepatienter.

Gennemsnitsalderen er 56 år og der er flere kvinder end mænd, som henvises, hvilket måske delvist kan skyldes, at der henvises mange med brystkræft.

Top-5 af senfølger er som følger:
1. Træthed – 59 %
2. Smerter 54 %
3. Kognitive problemer 53 %
4. Søvnproblemer 51 %

5. Psykisk – Frygt for tilbagefald 50 %

Når vi snakker om senfølger, så handler det om at sortere i begreberne ”symptomer” – ”bivirkninger” – ”senfølger” og det er reelt ikke den behandlende læges vurdering, men en vurdering senfølgeklinikken bør træffe.

Når senfølgeklinikken tager en person ind til vurdering og eventuelt videre forløb, har de vurderet at personen har ”komplekse senfølger”.

Komplekse senfølger er når der er flere senfølger, som vikler sig ind i hinanden – flere ting som gør livet svært og/eller som gør livet svært at leve.
Senfølgeklinikkens opgave er her at hjælpe personen med at finde ud af hvor vedkommende skal starte.
Hvis fx vedkommende lider af søvnproblemer, smerter, tankemylder, træthed og dårlig hukommelse.
Så handler det om i samarbejde med den henviste person, at finde ud af hvad der skal startes med og hvordan.

 

Hvem kan så henvise?
Det kan ens egen praktiserende læge samt både behandlende læge og sygeplejerske.
På hæmatologisk afdeling har ledende overlæge dog besluttet, at det kun er læger som kan henvise.

Hvad sker der når man er henvist?
Der er aktuelt en ventetid på ca. 3 måneder.
Inden første samtale, har man udfyldt et spørgeskema på ca. 100 spørgsmål.
Ud fra besvarelserne kan senfølgeklinikkens personale så danne sig et indtryk af, hvad der fylder rigtig meget i personens liv og hvad der fylder mindre.
Her bruger de rød, gul, grøn til at markere hvad der fylder mere og hvad der fylder mindre (ligesom et trafiklys).

Herefter kommer man til en samtale, hvor der altid er 2 fagligheder repræsenteret, da de lægger vægt på det faktum, at fokus kan være forskelligt og at forskellige fagligheder tænker forskelligt.
På den måde sikrer de at møde og forstå personen bedst muligt.
Ud fra den samtale vurderes det i samarbejde med den henviste, hvad der skal startes med. Om det er en psykolog, en sexolog eller om det er noget fysisk som skal forsøges udbedret først.
Det kan også være, at senfølgeklinikken henviser til anden instans uden for deres regi fx REPHA eller egen kommune og de oplever også tilfælde, hvor det viser sig, at personens senfølger ikke kan afhjælpes.

 

Senfølgeklinikken har kæmpet for at få diagnosekoder svarende til de senfølger og udfordringer man oftest har. Dette da det kan være vigtigt for patientens situation, både i forhold til det ”at forstå sig selv” men fx også i forhold til en eventuel jobsituation. Det kan fx være kronisk træthedssyndrom.

 

Der mangler viden om senfølger:
Det er patientforeningerne og lægerne som kan være med til at indsamle viden.
Senfølgeklinikken samarbejder også med senfølgeforeningen.

 

Mange føler sig ikke hørt og hjulpet:

De fremmødte var nysgerrige, aktive og spørgende.
Det som fyldte mest, var oplevelsen af ikke at blive hørt hos den behandlende læge, hvor konsekvensen er, at folk opgiver. Svar fra behandlende læge som: ”Lad os lige vente og se tiden an” og lignende er ikke ualmindeligt.

Hvis man ikke føler sig hjulpet i forhold til sine senfølger – så er det korte svar fra Thea og Linnea, at man skal henvises til dem.
”Vi giver ikke bare op når eller hvis noget ikke virker” – ”Så prøver vi noget andet” –
”men vi kan selvfølgelig ikke ”fikse” alt”.

Behovsvurderingsskemaer:

Fra oplægget d. 11. maj 2023 med Sygeplejerske Anne Møller Clausen ved vi, at hæmatologisk afdeling for længere tid siden har implementeret, at de skal bruge behovsvurderingsskemaer.
Brug af behovsvurderingsskemaer kræver, at de bruges med tidsintervaller, hvor patienten udfylder skemaerne med mellemrum. Det vil medvirke til, at man over tid, kan se om patientens symptomer, bivirkninger og senfølger er vedvarende og om det bliver bedre eller forværres. Derudover skal det journalføres, hvorved man har dokumentation for patientens oplevelse af symptomer, bivirkninger og senfølger. Derudfra vil en vurdering være mulig i forhold til en eventuel henvisning til senfølgeklinik eller andet steds.

 

Problemet er bare, at disse behovsvurderingsskemaer ikke bliver brugt.
Der er ikke en eneste af de tilstedeværende, som nogen sinde har stiftet bekendtskab med sådan et skema.
Som en del af Det kliniske Brugerråd OUH Odense, hvor jeg bl.a. sidder i senfølgegruppen, vil jeg bestemt tage det med videre.

 

Senfølgetema:
Med oplæg i forbindelse med de 2 seneste netværksmøder, vil vi afslutte senfølgetemaet med en dialog / debat ved kommende netværksmøde d. 16. november 2023.

Der har været stor interesse for temaet, hvilket fremmødet har vidnet om ved de sidste 2 møder.

 

 

 

 

 

 

Dato og evt. emne for næste møde:
Senfølgetema:
Med oplæg i forbindelse med de 2 seneste netværksmøder, vil vi afslutte senfølgetemaet med en dialog / debat ved kommende netværksmøde d. 16. november 2023.
Referent:  Annette Jakobsen

Referat Netværk Fyn 11. maj 2023 – emne Senfølger

Referat:
Aktuelt har Odense Netværket fokus på temaet senfølger.
Derfor havde vi ved det seneste møde d. 11. maj besøg af klinisk sygeplejespecialist fra Hæmatologisk Afdeling X2 OUH, Anne Møller Clausen.
Med sit nærvær og med sin fantastiske personlighed kom Anne ind på definitionen af senfølger, hvad der er dokumenteret ift. de behandlinger, som ofte gives til patienter der har myelomatose og / eller AL amyloidose, hvad retningslinjerne siger, hvem der har behandlingsansvaret samt hvad der vides fra forskning i forhold til behandling af senfølger.

Det som blev tydeligt var, at der er 2 spor ift. de udfordringer, som er forbundet med senfølger. Der er den menneskelige side af sagen og så er der den mere procesorienterede del.
Procesdelen handler fx om mennesker, som ikke kan få den rigtige behandling i jobcenteret og andre systemer, fordi der ikke er sat ord på eventuelle senfølger og fordi senfølgerne ligeledes ikke er dokumenteret.
Procesdelen omhandler også hæmatologisk afdelings måde at håndtere senfølger på – eller mangel på samme.
Her fortalte Anne, at fokus nu og fremadrettet vil skærpes i forhold til brug af behovsvurderingsskemaer. Det er skemaer som patienten udfylder og flere gange over tid. Det vil give mulighed for at vurdere, hvorvidt patienten får det bedre, værre eller stagnerer. Og som en meget vigtig del af processen omhandlende behovsvurderingerne – så vil patientens oplysninger blive dokumenteret.

Det blev tydeligt på mødet, at den menneskelige del- og oplevelse af – ikke at blive hørt – fyldte meget hos de fremmødte.
Generelt føler folk sig ignoreret og har en manglende oplevelse af, at blive taget alvorlig. Det opleves også værende svært at skelne mellem hvad der fx er alderdom, bivirkninger eller senfølger og at ansvaret her bliver patientens, i det lægerne ikke spørger ind til det og ej heller følger op på det.
Anne tog godt imod disse oplevede fortællinger og vil tage det med tilbage i sit bagland.

Debatten gjorde det tydeligt, at der mangler en ensartethed i forhold til håndtering af senfølger og at ansvaret for hvem der gør hvad også er en del, som kan skrives på ønskelisten.

Ud af de 20 fremmødte, som var både ”nye” og ”gamle” og en blanding af både AL amyloidose og myelomatosepatienter samt pårørende, var der også gode oplevelser, hvor folk oplevede sig, hørte og var rigtig godt tilfredse – også i forhold til håndteringen af senfølger på hospitalerne.

En af de meget positive og vigtige ting, som Anne fortalte var, at Senfølgeklinikken i Odense tager imod henviste myelomatosepatienter og AL amyloidose patienter. Derudover at det er lægerne som kan henvise herunder også ens egen praktiserende læge.

Det skaber håb for disse 2 patientgrupper, der ellers ikke har haft mulighed for at blive henvist til hverken de nyere opstået senfølgeklinikker eller smerteklinikker.
Det skal samtidig siges, at der er stor forskel fra landsdel til landsdel og regioner imellem.
Men hvis Odense kan være forgangsbillede og opnå et erfaringsgrundlag for AL amyloidose- og myelomatosepatienter – så er vi måske på vej.

Odense Netværket forfølger senfølgetemaet ved kommende netværksmøde, hvor vi vil få besøg fra senfølgeklinikken i Odense.

Da Anne havde holdt sig oplæg, blev der holdt en pause. Snakken gik lystigt og der var en rigtig dejlig stemning.
Nye deltagere præsenterede sig og afslutningsvist var der lidt information fra tovholderne.
En stor tak til Hanne og Merete, som sprang til som tovholdere og fik mødet til at køre som smurt, i det jeg selv var blevet pustet på af Coronas grimme ånde.

Sidst men ikke mindst skal der lyde et stort velkommen til Pernille, som ved dette, sit første møde, meldte sig på banen som tovholder.

 

Dato og evt. emne for næste møde:
D. 17. august 2023 – hvor emnet fortsat er ”Senfølger” og hvor vi får besøg af Senfølgeklinikken i Odense
Referent: Annette Jakobsen

Referat Netværksmøde – Sydsjælland og Øer (Næstved) den 23/8-23

Referat fra netværksmøde

Netværk: Sydsjælland og Øer – Næstved
Dato og sted for mødet: 23. august 2023
Antal deltagere: 12 Heraf patienter: 10 Heraf pårørende: 2
Evt. emne og foredragsholder: Opstart efter pause – Foreningens historie og bestyrelsen arbejdsopgaver
17 personer havde givet tilsagn om deltagelse, men der var desværre afbud fra 5.

Netværket har været sat på pause siden januar på grund af mangel på tovholdere. Det var således det første møde i 2023.

Fra bestyrelsen deltog formand Carsten Levin og netværkskontakt Gitte Andersen. Carsten Levin har meldt sig som midlertidig tovholder indtil der er kommet flere til.

Vi havde en kort præsentationsrunde og flere udtrykte glæde over igen at kunne mødes. Der var bred enighed om vigtigheden af at kunne dele sine erfaringer og snakke med ’ligestillede’.

Gitte fortalte om Dansk Myelomatose Forenings tilblivelse, historie og formålsparagraf. Der blev fortalt om hvordan bestyrelsen altid arbejder med base i formålsparagraffen, hvilke arbejdsområder vi dækker og hvad der prioriteres her og nu. Carsten fortalte om de nye behandlinger og hvordan vi som forening forsøger at lægge pres på dem, der bestemmer over midlerne. Gitte fortalte om netværkenes opbygning og hvordan netværkskontakterne i bestyrelsen hjælper og støtter de lokale netværk og tovholdere.

Der var mange spørgsmål som ledte til gode samtaler deltagerne imellem og på den måde fik vi også erfaringsudvekslet.

Til slut i mødet meldte Susanne Nielsen sig som ny tovholder sammen med Carsten og vi håber på at endnu et par stykker melder sig på banen, så Carsten på et tidspunkt kan prioritere de mange opgaver han har som vores formand. Stor tak til Susanne for at stille op.

Fremtidigt mødetidspunkt blev diskuteret, men der var generel enighed om at fastholde onsdage,

kl. 16-18, da flere har lang transporttid til møderne.

Alt i alt et rigtig godt møde – hvor var det godt at komme i gang igen. Tak til Susanne og Carsten for at tage rollen som tovholdere. Tænk gerne over, om du kunne tænke dig at blive tovholder – vi mangler stadig et par stykker.

Dato og evt. emne for næste møde: Næste møde er den 22. november, hvor vi skal holde den årlige julefrokost. Denne dag mødes vikl. 15-18. Der skal også summes over, hvilke emner deltagerne ønsker taget op på møderne i 2024.

 

Referent: Gitte Andersen

Referat Netværksmøde Nordjylland 15. august 2023

“Referat af netværksmøde 40 – 15. august 2023.

 

Feriesæsonen var stadig i gang, så vi var få: 8 personer, deraf 3 pårørende.

Vi begyndte med 1 minuts stilhed for 2 medlemmer, som vi ikke ser mere. Den ene havde medvirket i foreningens tryksager. Den anden, som selv var læge, var kendt for at have fået  stillet diagnosen ved fortsat at opsøge sige egen læge. Ligesom hans egne patienter gjorde.

 

Derefter gik snakken let og ustruktureret. Vi kender jo efterhånden hinandens sygdomsforløb og kan egentlig ikke bibringe meget nyt.

Nyt var derimod en sammenligning med behandling og tilstand i Norge; det får Danmark til at virke lidt bagefter.

 

Derefter samlede vi emner til de følgende netværksmøder. Vi har gennnem årene været igennem mange emner, men flere kunne trænge til at blive gentaget: forsikring, palliativ behandling, forhold omkring rejser, senfølger, rehabilitering i kommunens tilbud, Kræftens Bekæmpelse m.m.

 

Referent: Jesper Ellekilde”

 

Netværk Trekanten 12. juni 2023

Referat fra netværksmøde

 

Netværk: Trekanten, Vejle
Dato og sted for mødet: Mandag den 12.07 2023 kl. 16 – 18.30, i Kræftens hus i Vejle.
Antal deltagere: 25 Heraf patienter: 19 Pårørende 6
Referat:

Emnet var denne gang:  Smoldering Myelomatose, behandlingsindikatorer og behandlingsmuligheder i Danmark.

Lene Moe bød velkommen, og præsenterede dagens foredragsholder: Brian Iversen Schnack, Hæmatologisk afdeling Vejle Sygehus.

 

Brian Iversen Schnack startede med at fortælle hvad myelomatose er for en sygdom, om de forskellige arter og fordelingen blandt patienterne.

Ved hjælp af sin slideserie, gennemgik han derefter hvad smoldering (sovende) myelomatose var, hvordan sygdommen opdages, forekomsten blandt befolkningen og ikke mindst hvordan der bliver holdt øje med den og hvornår der sættes ind med behandling.

Han gav udtryk for, at det var klart, at patienterne blev utrygge lige når sygdommen opdages og måske opfattede undersøgelserne som lidt overfladiske, men han gjorde det klart, at alle undersøgelser blev gennemført efter nøje vurderinger af patient og symptomer. F.eks. er en knoglemarvs prøve ikke ”ufarlig” medens en MR scanning blot er ubehagelig for mange.

Ligeledes gav han udtryk for, at de tilfælde hvor opfølgningen ”overlades” til egen læge, kun er tilfælde hvor afdelingen er sikker på, at der ikke er fare på færde.

 

Gennemgangen var selvfølgelig umulig at gennemføre uden en gennemgang af, hvad der sker når sygdommen kommer i udbrud, hvordan den behandles og hvordan behandlingen ændres efterhånden som de nye mediciner viser deres berettigelse.

 

Undervejs var der mulighed for at spørge ind til det ret komplicerede indhold, hvilket nok var medvirkende til det meget positive indtryk som foredraget gav.

 

Efter gennemgangen var der kaffe og te mv. med mulighed for at smøre sig et par boller med pålæg –  og selvfølgelig også lidt sødt.

Lene Moe afsluttede mødet, og fortalte, at indholdet i det næste møde, der afholdes mandag den 4.september, ikke var bestemt endnu, så det der står i Myelomatosebladet skulle ikke lige på dette punkt, tages for pålydende.

Hun sluttede med at ønske alle en god sommer.

 

Referent:

Frede M. Johansen

 

 

Referat Netværksmøde – Sydvestjylland (Esbjerg) den 8. juni 2023 – UTH

Referat fra netværksmøde

 

Netværk: Sydvestjylland – Esbjerg
Dato og sted for mødet: 8/6-2023 afholdt i Kræftrådgivningen, Esbjerg
Antal deltagere: 12 Heraf patienter: 6 Heraf pårørende: 5
Emne:  Erfaringsudveksling og intro i at anmelde utilsigtet hændelse
 

Gitte byder velkommen.

Derefter synger vi ”Danmark nu blunder den lyse nat”

Nyt fra foreningen og hovedbestyrelsen ved Gitte

Kassere Jesper Helmer fortalte om det nye det medlemssystem som er ved at blive præsenteret rundt om i de forskellige netværk.

Vi tovholdere fik 1 times undervisning i medlemssystemet inden netværksmødet.

Lisbeth Holm kommer med et oplæg i hvordan man indberetter utilsigtede handlinger ”UTH”

Mellem sygehus/læge/sygeplejerske/hjemmeplejen og patient.

Fortalte om en episode, hvor hun selv var en del af.

Så var det tid til kaffe og en bolle med ost og marmelade.

Under kaffen blev tid en runde med erfaringsudveksling.

 

En tak til Birgit for en dejlig hjemmelavet marmelade.

En stor til alle fremmødte og hjælp med borde og stole

Vi havde nogle afbud. Dette skyldes bl.a. andre sociale arrangementer og sygdom.

 

Dato og evt. emne for næste møde: torsdag den 14. september, 2023 – kl. 19-21
Referent: Tovholder Jørgen Jul Pedersen

 

Referat Netværksmøde Øst/Midtjylland (Aarhus) – 9. Maj, 2023 – livskvalitet

Referat fra netværksmøde

 

Netværk: Midt- og Østjylland (Århus)

Dato og sted for mødet: tirsdag 9. maj i Kræftrådgivning i Århus

Antal deltagere: 18

Heraf patienter: 14

Heraf pårørende: 4

Evt. emne og foredragsholder: Runde og livskvalitet

Referat:

Hans-Ole bød velkommen, især til dem der deltog for første gang, og introducerede derefter dagens emne. At vi under runden var velkommen til at flette vores tanker om livskvalitet som patient eller pårørende, hvad vi gør for at finde glæde og kræfter i hverdagen.

 

Det blev en rigtig god runde hvor emnet blev reflekteret og spejlet i den enkeltes hverdag og aktuelle livssituation. Her følger nogle stikord på hvad vi hver især gør af gode ting for os selv.

 

MN: Lever et normalt liv med fuldtidsarbejde. Og glæder mig over at min læge mener jeg har mange gode halvlege tilbage.

VT: Jeg tager en tur til Tennerife i næste uge

LR: Udtrykker bekymring over livssituationen, er i behandling med Darathumumab. I næste uge går turen til Østrig.

FJ: Har problemer med maven med ca 20 toiletbesøg hver dag. Det lindrer med lange varme bade.

LA: Tidligere langdistanceløber, men kan slet ikke løbe mere. Går mange lange ture med pårørende. Har erfaret at når en dør lukkes åbnes en ny.

CS: Det er hårdt at være arbejdsløs som følge af sygdom, men insisterer på at det ikke skal fylde. Har fantastiske venner og familie.

JS: Har lige været en tur i Sverige og bruger ellers tiden på bl.a. frivilligt arbejde.

PH: Livskvalitet er at kunne komme tilbage på arbejde.

JN: Vi camperer og roder i haven. Og glædes over at have en økonomi hvor vi kan betale os fra ”besværlige” daglige ting som vinduespudsning 😊

HK: Har lige besøgt datteren i Israel. Hun havde truet med at hun først ville flytte tilbage til Danmark når de havde besøgt hende der. Så nu glædes de over at hun snart flytter til Danmark igen.

 

Husk at næste møde er den 27. august. Vi får besøg af Trine Silkjær. Hun kommer for at fortælle om nye behandlingsmuligheder. Så hvis der er et emne i kunne tænke jer hun kommer ind på må i gerne skrive til Meinhardt med det.

Dato og evt. emne for næste møde: 27. august hvor vi igen får besøg af Trine Silkjær og hvor emnet er Nye behandlingsmuligheder.

Referent: Meinhardt

 

Referat netværksmøde – Netværk Nordjylland – 16. maj 2023

Kære Nordjyske Netværk
Referat af Netværksmøde 39.
Vi var 12 tilstede – 7 patienter og 5 pårørende. Et møde, der forløb, både som det plejer og også anderledes.
Mødet skulle egentlig have været et foredrag ved et vores medlemmer, der selv er både læge og myelomatose-ramt.
Men værktøjskassen var  i mellemtiden gået tom, og vedkommende var kommet på hospice.
Også en anden af vores faste deltagere var blevet erklæret terminal og udeblev.
De bedste ønsker om en god fremtid til begge fra hele mødet.
Vi startede med  den faste erfaringsrunde-bordet-rundt og som noget nyt derefter nogle strukturerede spørgsmål,
som deltagerne havde fået tilsendt på forhånd.
Der var kommet 2 nye/sjældne deltagere til, der skulle have særlig tid og plads, da vi jo ikke havde hørt deres sygehistorie
før og vice versa.
Alle er jo syge og kan fortælle om genvordigheder, træthed, smerter, blodprocenter, vægttab, lidt kemo-hjerne,
M-faktor tal, tal på lette kæder, piller og trælsomme behandlinger, men det udmundede næsten hver gang i en optimisme.
Ordret citat: “Jeg klager mig aldrig” og “Jeg har det godt, selvom tallene siger andet”.
En stod foran snarlig højdosis-behandling og berettede om kramper i fødder og forsøg med magnesium spray og syntetisk
morfin. – En anden var utilfreds med at skulle bruge et par timer ugentlig med at køre til og fra Aalborg for at få 5-minutters
indsprøjtning med velcade (der på vendsysselsk hedder wel-k-a-a-d-d-d), når der nu også er hospital i hjembyen. – Og en tredje
havde først været 13 dage på hospitalet  med feber, hoste og 3 slags antibiotika, men var nu kommet over det og syntes i stedet,
at optimismen led mere af et knæk, når “bukkejagten jo går ind nu”, og der ikke var kræfter til at deltage. – Og igen kunne en
berette, at rollen som brolægger derhjemme var blevet byttet om.-  Og igen citat: “Det er vigtigt, at prøve på at leve livet så
normalt som muligt”.
De strukturerede spørgsmål blev besvaret mere på kryds pg tværs og gav anledning til rigtig mange kommentarer og svar.
I nummerorden og nogle pluk:
1. Hvad er jeg ked af, jeg  ikke kan mere.
Gennemgående er man ked af at have mistet fysiske kræfter til at udføre ting, man bare plejede at gøre. Eller at det tager alt
for lang tid nu. Så man ikke har overskud til at tumle med børnebørn.  Det kan også være tab af smags- og lugtesans.
2. Hvad er jeg glad for, jeg stadigvæk kan
En fremadhævede det sociale, at være udadvendt og søge kontakt og deltage fremfor at sidde alene og ruge over sine
dårligdomme. Og at man stadigvæk kan søge fysisk udfoldelse f.eks. med stavgang eller anden organiseret træning
3. Hvordan “lader jeg batterierne” op i tide.
Nogle lader op med megen hvile. Dem om det. Andre ved netop at holde sig i god form med lækker mad, små rejser,
rigelig med væske både proteindrik, vand, og hvad der ellers tåles. Og gå tur med hunden i hundeskoven, selvom man
ikke har hund mere.
Helt specielt blev der fremhævet værdien af at være tilknyttet et arbejde, også selvom dette kun kan være nogle få timer
om ugen. Der findes en forening, der kan give råd og vejledning: “Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere”,
som man kan finde på Facebook.
Sådan blev det til meget snak og et godt møde. Vi kan anbefale, at man supplerer en dagsorden med strukturerede
spørgsmål – måske for at bringe andre emner ind end de kendte sygehistorier –  men samtidig at man ikke glemmer at sætte
ekstra tid og plads af til nye deltagere.
John og Lone meddelte, at de ønsker at trække sig som tovholdere ved årets udgang – efter 10 år.  Nye frivillige tovholdere efterlyses.
Tænk over det !!  og giv John besked. – Jesper fortsætter men der skal flere til.
/ Referent: Jesper Ellekilde