Referat Generalforsamlingen 22 marts 2015

Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Trinity, Fredericia

Søndag den 22. marts 2015.

 

Valg af dirigent.

Kaj Hansen foreslået og valgt.

Kaj Hansen konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet jfr. vedtægter.

 

Formanden aflægger foreningens årsberetning for 2014.

Formandens beretning kan  læses i næste nummer af bladet og på foreningens hjemmeside.

Formanden kunne supplere beretningen med at foreningen ved årsskiftet havde 523 medlemmer.

Beretningen godkendt.

 

Kassereren aflægger foreningens årsregnskab til godkendelse.

Bogholder Karsten Petersen gennemgik regnskabet. Der var ingen noter i regnskabet fra revisor.

Regnskab for 2014 og budget for 2015 godkendt.

Regnskab og budget vil fremgå i næste nummer af medlemsbladet.

 

Fastsættelse af kontingent for 2015.

Bestyrelsen foreslår uændret Kontingent i 2015.

Vedtaget.

 

Indkomne forslag.

  1. Bestyrelsen foreslår kontingentstigning fra 2016 til kr. 250,- om året. Vedtaget
  2. Bestyrelsen foreslår begrundet vedtægtsændring, således antallet af bestyrelsesmedlemmer forhøjes fra 5 til 7 og ændres til at bestyrelsen selv konstituerer sig efter valg.

Der var indlæg fra forsamlingen for og imod vedtægtsændringerne.

Efter afstemning blev vedtægtsændringerne godkendt med 36 stemmer for og 4 imod.

 

Valg i henhold til vedtægter.

På valg til bestyrelsen er:

Formand Ole Dallris (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Uffe Danner (ønsker ikke genvalg)

Suppleant Arnt Strynø (trækker sig p.g.a. sygdom)

Suppleant Kirsten S. Hansen

 

Foreslået og valgt til bestyrelsen for 2 år:

Kirsten S. Hansen

John Riis

Rikke Winther

Hans Aage Nielsen

 

Foreslået og valgt som bestyrelsessuppleanter for 1 år:

Ingelise Kvist

Ove Nielsen

 

I henhold til de nye vedtægtsændringer blev der valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer, således at

3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.

På lige årstal er valgt Anne-Grethe Winter, Bibi Moe og Kaja Schmidt.

På ulige årstal er valgt Kirsten S. Hansen, John Riis, Rikke Winther og Hans Aage Nielsen.

Som etårige suppleanter er valgt Ingelise Kvist og Ove Nielsen.

 

Valg af eksterne og interne revisorer.

På valg er

Revisor Bjarne Brønsvig

Revisorsuppleant Ove Nielsen

Ekstern revisor Kappelskov Revision A/S

 

Revisor Bjarne Brønsvig genvalgt

Revisorsuppleant Birthe Johansen nyvalgt

Ekstern revisor Kappelskov Revision A/S genvalgt.

 

Eventuelt.

Der var takketaler til afgåede bestyrelsesmedlemmer og overrækkelse af afskedsgaver.

Ole Dallris modtog stående applaus fra generalforsamlingen for sin mangeårige indsats i foreningen.

 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:

Bestyrelsesmedlem, Kaja Schmidt: Formand

Bestyrelsesmedlem, Kirsten S. Hansen: Næstformand

Bestyrelsesmedlem , Anne-Grete Winther: Kasserer

Bestyrelsesmedlem, Bibi Moe: Netværkskoordinator

Bestyrelsesmedlem, Rikke Winther: Pårørende kontakt og IT

Bestyrelsesmedlem, John Riis: Ad hoc opgaver

Bestyrelsesmedlem, Hans Aage Nielsen: Sekretærsuppleant

Bestyrelsessuppleant, Ove Nielsen: Sekretær

Bestyrelsessuppleant, Ingelise Kvist: Ad hoc opgaver

 

Referent Ove N.