Referat fra generalforsamling i Dansk Myelomatoseforening 29. marts 2014

Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Prindsen i Roskilde.

Lørdag den 29. marts 2014

 

  1. Valg af dirigent.

Kaj Hansen blev valgt enstemmigt til dirigent

  1.  

Formanden aflægger foreningens årsberetning for 2013.

Formandens beretning kan læses i maj nummeret i bladet og på hjemmesiden.

Der var ingen spørgsmål til beretningen som enstemmigt blev godkendt.

 

  1. Kassereren aflægger foreningens årsregnskab til godkendelse.

Bogholder Karsten Petersen gennemdik regnskabet.

I 2014 er der 490 medlemmer i foreningen.

Regnskab 2013 og budget 2014 kan læses i bladet i maj nummeret og på hjemmesiden.

 

Der er i 2013 er overforbrug på 82.218 kr. hvilket primært skyldes at der blev afholdt en stor konference i Vejle. Rejsegodtgørelser steget. Det skyldes primært at der er kommet flere netværk , der er 10 netværk rundt omkring i landet hvor tovholderne for netværkene får kørselsgodtgørelse, samt udgifter i forbindelse med samarbejdet/møder med de øvrige Nordiske lande.

 

  1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent er uændret på 200 kr. årligt

 

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

 

  1. Valg i henhold til vedtægterne

På valg

Kasserer

Bestyrelses medlem Anne-Grethe Winther

Netværkskoordinator Bibi Moe

Bestyrelsesmedlem Kaja Smidt

Suppleant Arnt Strynø

Suppleant

 

Anne-Grethe Winther blev valgt til kasserer

Bibi Moe blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Kaja Schmidt blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år

Arnt Strynø blev valgt som suppleant for 1 år.

Kirsten Seyer Hansen blev valgt for 1 år

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Valg af eksterne og interne revisorer.

Revisor Bjarne Brønsvig blev genvalgt.

Ole Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.

Ekstern revisor Kappelskov Revision A/S blev genvalgt.

 

Formanden takkede ordstyrer, bestyrelsesmedlemmer og Kaj Hansen der passer medlemsregistret.

IMG_2488

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

 

Formand                                                             Ole Dallris

Næstformand                                                     Kaja Schmidt

Kasserer                                                              Anne-Grethe Winther

Bestyrelsesmedl. netværkskoordinator        Bibi Moe

Bestyrelsesmedl. Pårørendekontakt             Uffe Danner Løfgren

Suppleant 1                                                         Arnt Strynø

Suppleant 2                                                         Kirsten Seyer Hansen

 

Skriv en kommentar